Yarusha’s Thoughts on Maxwell- Refleksje Yorushy na temat Maxwella

Yarusha recently contacted me wanting to share some experiences she had regarding Maxwell.  The events that she shared and their synchronicities with Max are undeniable.  She speaks truly from the heart and I wanted to share her events and especially her lovely words. I know Max would approve of this wholeheartedly.

Thank you kindly Yarusha ~ Rosette

Niedawno skontaktowała się ze mną Yarusha i chciała opowiedzieć o przeżyciach, jakie miała w związku z Maxwellem. Wydarzenia, jakimi chciała się podzielić i ich synchroniczność z Maxem są niezaprzeczalne. Przemawia z głębi serca i chciałabym podzielić się jej doświadczeniami, a szczególnie jej słowami pełnymi miłości. Wiem, że Max by to poparł całym sercem.

Bardzo Ci dziękuję, Yarusha ~ Rosette

max

The death of Max Spiers impacted me in a way I did not expect. I knew he was special and  I listened to many of his interviews. He spoke truths that resonated with My soul. I did not know Max on a personal level, but when he died I knew deep down inside that his purpose and mission was far greater than I had realized.  I truly feel that Max Spiers was a here to protect us,  and still is even if he has passed.

I spoke out to Max the day I learned of his death . I was angry, sad , and disappointed he would no longer be here to share with us what he knew. I asked him to communicate with me. I asked for him to continue the dialogue he was having with us. I thanked him for all he had done , how generous he had been, with all that he had given of himself.

In the days that followed Max’s death I began to experience synchronistic messages , that were very much related to what Max so often spoke of.  When ever I would experience these magical moments I would tune into myself and listen to the messages I received from within.  Each time a clear and direct feeling would run through me, letting me know that my heart is my compass. And that if I ever want to communicate with Max, go to my heart and speak to him, he lives there, he lives  inside the hearts of those who are connected to him. And so that is what I did , and I still do. I speak to him through my heart.

He reminds me that I and all human beings are brilliantly powerful , but we don’t know where the power comes from. He says the power comes from the gem that is in the center of our chests. It is a buried treasure that has been suppressed by those who know our actual power. All the effort they have put into  creating a world that is built to distract us from ever knowing the miracle  of our hearts, is done because they are afraid of what we can do if we are to awaken to our own heart. But it is up to us to do the work. To heal our hearts, listen to our hearts, love our hearts , nourish out hearts, and protect our hearts. This is an ongoing job that is our only true purpose. To use our gift, it is why we are here.

Max spoke so often of the Heart being our Earth. I remember a few days after his death seeing a beautiful rainbow, I automatically thought it was sent from him. When I looked at the rainbow I received a clear message that the Quickest way and deepest way to heal and nourish one’ s heart is to be with the earth. To be with nature, trees, flowers, grass, the clouds, water , and animals, this is what awakens your core. This is why they are destroying out Earth- our Heart. This is why we have to save our earth. He wants us to know when ever we connect with our hearts we are strengthening our Mother Earth. We make her stronger.

I believe Max Spiers is truly connected with The Christ energy, and he is accessible at any time. I believe you can find him in your heart, you can feel his spirit. His soul is big, it is full of strength courage, wisdom, and love. If you quiet your mind and make yourself still you can feel him, your heart will know too.

Yarusha

September 16, 2016

(You can reach Yarusha at [email protected])

POLISH TRANSLATION

Śmierć Maxa Spiersa dotknęła mnie w nieoczekiwany sposób. Wiedziałam, że był szczególny i słuchałam wielu z nim wywiadów. Mówił prawdę, która rezonowała z moja duszą. Nie znałam Maxa osobiście, ale kiedy zmarł zdałam sobie sprawę, że jego cel i misja były o wiele większe niż mi się początkowo wydawało. Naprawdę poczułam, że Max tu był, by nas chronić. Nadal to robi, mimo że nie ma go już wśród nas.

Zwróciłam się do Maxa w dniu jego śmierci. Byłam zła, smutna i zawiedziona, że nie ma go już tutaj i nie może dzielić się z nami swoja wiedzą. Poprosiłam go o kontakt ze mną. Poprosiłam, by kontynuował dialog, jaki z nami prowadził. Podziękowałam za wszystko, co zrobił, za jego szczodrość w dawaniu z siebie.

Przez kolejne dni po śmierci Maxa zaczęłam otrzymywać synchronistyczne wiadomości, ściśle powiązane z tematami często przez niego poruszanymi. W momencie kiedy przezywałam te magiczne momenty, dostrajałam się do mojego wnętrza i wsłuchiwałam się w wiadomości od niego. Za każdym razem ogarniało mnie jasne i konkretne uczucie wskazujące, że moim kompasem jest moje serce. Jeśli kiedykolwiek zechcę skontaktować się z Maxem, mam wejść w pole mojego serca i mówić do niego, bo on tam przebywa, jest w sercach tych, którzy są z nim połączeni. Tak więc zrobiłam i nadal robię. Mowię do niego sercem.

Przypomina mi, że ja i wszyscy inni ludzie posiadamy potężną moc, ale nie wiemy, skąd ona pochodzi. Twierdzi, że moc pochodzi z klejnotu wewnątrz naszych piersi. To ukryty skarb, stłumiony przez znających naszą rzeczywistą moc. Włożyli duży wysiłek w stworzenie rzeczywistości mającej na celu odwrócić naszą uwagę od poznania cudu naszych serc, gdyż boja się tego, co moglibyśmy zrobić budząc się na siłę naszych serc. Ale to my musimy wykonać pracę. Uzdrowić nasze serca, słuchać ich, kochać, odżywiać je i chronić. To nieustające zadanie i nasz jedyny prawdziwy cel. Jesteśmy tu po to, by używać naszego daru.

Max tak często mówił o Ziemi jako o Sercu. Pamiętam, że kiedy w kilka dni po jego śmierci zobaczyłam piękna tęczę, automatycznie pomyślałam, że przysłał ją on. Kiedy spojrzałam na tęczę, otrzymałam wiadomość, że najszybszym i najgłębszym sposobem na uzdrowienie i zasilenie serca jest bycie z Ziemią. Przebywanie na łonie natury, w otoczeniu drzew, kwiatów, trawy, chmur, wody i zwierząt budzi twoje centrum. Dlatego niszczą naszą Ziemie/Serce. Dlatego my musimy ocalić naszą Ziemię. Chciał nam przekazać, że zawsze kiedy łączymy się z naszymi sercami, wzmacniamy Matkę Ziemię. Staje się silniejsza.

Wierzę, że Max Spiers jest głęboko połączony ze świadomością chrystusową i jest dostępny w każdym momencie. Wierzę, że możesz odnaleźć go w swoim sercu, możesz poczuć jego ducha. Jego dusza jest wielka, pełna siły, odwagi, wiedzy i miłości. Kiedy uspokoisz umysł i wejdziesz w ciszę możesz go poczuć. Twoje serce też go rozpozna.

Yarusha

16 września 2016

(Możesz napisać do Yarushy na [email protected])

Another synchronistic message.

Jeszcze jedna synchronistyczna wiadomość.

untitled

This Tarot Card truly reminds me of him.

Ta karta tarota bardzo mi go przypomina.

strength

I saw this the week of his death. I think it speaks for itself.

Zobaczyłam to w tygodniu jego śmierci. Mówi samo za siebie.

heart

Rainbow which is associated with Max. I saw this the week of his death. I thought of him and that it was connected to him.

 

rain

Heart shaped cloud. I looked up at the sky. Had been thinking of Max. I asked for a sign from him.

Chmura w formie serca. Spojrzałam na niebo. Myślałam o Maxie. Prosiłam o znak od niego.

sky

Yarusha sent me two more pics associated with Max that she came across lately. We wanted to share with all of you.

9/19/2016

Max’s symbol, the Red Rose.

Yarusha przysłała mi jeszcze dwa zdjęcia związane z Maxem, na które natknęła się ostatnio. Chcemy się nimi z wami podzielić.

9/19/2016

Symbol Maxa, Czerwona Róża.

unnamed

It’s all about Protecting the Heart.

Wszystko po to, by Chronić Serce.

n

 

Vanessa on Max’s Website- Vanessa o stronie internetowej Maxa

I totally approve of my son Max’s website. Max spoke with Rosette daily, most days I was there, he would say ‘mum, it’s Kat, talk to her you will love her!’ He placed trust and faith in her more than anyone I know.  I know Max to the core, many many lifetimes of love and learning. Rosette and Max’s website is visionary. I place my faith there. Oh so many tried to bring him down, they will pay their dues.

~Vanessa

September 14, 2016

POLISH TRANSLATION

Całkowicie popieram stronę mojego syna Maxa. Max rozmawiał z Rosette codziennie i przeważnie byłam obecna. Mówił: „Mamo, to Kat, porozmawiaj z nią, polubisz ją!” Ufał jej bardziej niż komukolwiek innemu. Znam Maxa na wskroś, na wiele, wiele żyć pełnych nauki i miłości wstecz. Rosette i strona Maxa są wizjonerskie. Pokładam w nich wiarę. Och, tak wielu starało się go zniszczyć, ale zapłacą za swoje uczynki.

~Vanessa

14 września 2016

 

End of Year Reflection~ REFLEKSJA NA KONIEC ROKU

Have an awesome Christmas Eve, or what ever celebratory name you give it or don’t give it. Either way, enjoy yourselves, be happy and give that happiness to others and create as much love as you possibly can.

So much unraveling of mysteries seems to have gone on this year and I’m proud to have the friends I do on FB. There are so many supportive, intuitive and perceptive people who have taught me so much and this experience wouldn’t be as great as it is without you; not even close.

Whatever this time of year really stands for doesn’t make any difference to how I personally feel. It’s a time to reflect back at a year gone by and learn from the experience we’ve had. Thank everything that has come into your life, no matter how you perceive it to be now. It came with the inherent intention of showing you something extraordinary profound about YOURSELF. 
Where ever you are and what ever your doing, you’re never EVER alone. You’re connection to ‘centre’ or ‘source’ is infinite and richer than we can imagine… Never forget it.

Usually around ‘Christmas’ time the ‘elite’ try and pull some trick or slip in a new law, as this time of year is the perfect diversion, with everybody rushing around and focusing on the flashing lights.
Keep your eyes wide open…

I’m grateful and I appreciate everyone on here.. There are so many special people gathering at this time, and we all made a deal we’d do this aeons and aeons ago, and we did it. 
I’m prouder to be here now, than I ever have Been. 
Thank you.

~Max Spiers

December 24, 2015

Photo- Full Moon in Cancer, above Canterbury Cathedral, with some perfect reflections.

POLISH TRANSLATION

Życzę ci wspaniałej Wigilii, czy jakkolwiek byś to święto nazwał bądź też nie nazwał. W każdym razie baw się dobrze, bądź szczęśliwy i daj szczęście innym – stwórz tyle miłości, ile tylko jesteś w stanie.

W mijającym roku było bardzo dużo odkrywania tajemnic jestem dumny z posiadania takich przyjaciół na facebooku. To wspierający, obdarzeni intuicją i dużo postrzegający ludzie, od których wiele się nauczyłem i obecne doświadczanie nie byłoby takie wspaniałe bez was, nawet w przybliżeniu.

Dla mnie osobiście nie ma znaczenia, co ten okres roku miałby rzeczywiście reprezentować. To czas na spojrzenie wstecz na mijający rok i wyciagnięcie wniosków z doświadczeń, jakie nas spotkały. Podziękuj wszystkiemu, co przyszło do twojego życia, niezależnie od tego, jak to teraz postrzegasz. Przyszło z nieodłączną intencją pokazania ci czegoś niezwykle głębokiego o tobie SAMYM.

Gdziekolwiek byś był i cokolwiek byś robił, NIGDY nie jesteś sam. Twoje połączenie z „centrum” czy „źródłem” jest nieskończone i bogatsze niż możemy to sobie wyobrazić… Nigdy o tym nie zapominaj.

Zwykle w okresie „Świąt Bożego Narodzenia”, który jest czasem odwróconej uwagi – wszyscy gorączkowo przygotowują się do świąt i są skoncentrowani na migających światełkach – „elita” próbuje przeprowadzić jakieś sztuczki, wśliznąć jakąś nową ustawę. Miej oczy szeroko otwarte.

Jestem wdzięczny i doceniam wszystkich tutaj… W tym momencie jest tylu wyjątkowych ludzi skupionych wokół mnie, a wszyscy umówiliśmy się eony temu, że tak zrobimy i zrobiliśmy.

Jestem bardziej dumny, że jestem tutaj teraz niż Byłem kiedykolwiek przedtem.

Dziękuję

~Max Spiers

24 grudnia 2015

Aries~ the Ram BARAN~RAM

To continue on from the post I did a week or so ago, I want to address the astrological fire signs. I’ll start with Aries as this is the first sign of the Zodiac, and fire is the first element; I then want to continue to Leo and then end on Sagittarius, the final fire elemental sign.

I want to combine them with their twin tarot cards and I’m going to use the most common tarot deck; The Rider-Waite-Smith deck.

The traditional tarot consists of 78 cards divided into 22 major arcana cards (greater secrets) and 56 minor arcana cards (lesser secrets). The major arcana cards depict 22 spiritual lessons in allegorical fashion. The 56 minor arcana cards are similar to a modern deck of 52 playing cards and consist of four suits containing ten pip or numbered cards plus four court cards in each suit. The most influential tarot deck of the past century, the Rider-Waite-Smith deck, was conceived by Arthur Waite, illustrated by Pamela Colman Smith and published by Rider in 1910.

ARIES:-
Aries (Latin for “ram”) is the first sign of the zodiac because zero degrees of Aries marks the Vernal Equinox, the first day of spring in the Northern Hemisphere and the start of a new cycle of birth, growth, death and regeneration. 
It begins in the month of Mar/ch– Mars,for symbolic reasons. Woven throughout the English language ‘vowels’ can be interchangeable and other words can be hidden within them. Also to hide or encode specific words you’ll find letters ‘inverted’ ‘W’ and ‘M’ come to mind. 
Mars is the ruling planet of Aries and with simple tweaking you have the word ‘WARS’.

Mars is the planet most closely aligned with war and the colour ‘Red’. From March 20 until April 19, the Sun journeys through Aries, the sign of the zodiac assigned to the emperor trump of the tarot. The sign Aries belongs to the element fire and is ruled by the fiery planet Mars (the Greek war god Ares), which is associated with the tower trump(Major Arcana) of the tarot. The tarot’s fire suit of rods or wands, symbolic of new birth at springtime, illustrates typical scenes of daily life related to enterprise, ambition, enthusiasm, challenge and competition.
The Vernal Equinox occurs when the Sun crosses directly over the Earth’s equator in its apparent motion from the Southern to the Northern Celestial Hemisphere. On the day of the Equinox there are equal hours of day and night.
The two Tarot cards below are associated with Aries. Primarily the Emperor is used as a reflection of Aries, and sometimes The Tower is as well.

The Emperor, the 3rd card of the Major Arcana cards in the Tarot deck. 
The essential features of the design for The Emperor card have changed very little through the centuries. The Emperor sometimes got caught up in the censorship placed on the Papess (The High Priestess) and the Pope (The Hierophant), as when the Bolognese card makers replaced the Papess (High Priestess), Pope (Hierophant), Empress, and Emperor with four Moors or Turks. In the Minchiate, the first of the two Emperors are assigned number III because of the removal of the Papess (High Priestess) from the deck.

W ramach kontynuacji wpisu z zeszłego tygodnia, chciałbym omówić astrologiczne znaki ogniste. Zacznę od Barana, jako od pierwszego znaku zodiaku, ogień to również pierwszy żywioł. Potem przejdę do Lwa i skończę na Strzelcu, ostatnim znaku przyporządkowanym żywiołowi ognia.

Chciałbym skojarzyć znaki z ich bliźniaczymi kartami tarota i użyje do tego najpopularniejszej talii: Raider-Waite-Smith.

Tradycyjny tarot składa się z 78 kart podzielonych na 22 Arkana Wielkie (wielkie tajemnice) i 56 Arkan Małych (małych tajemnic). Arkana Wielkie przedstawiają w alegoryczny sposób 22 duchowe lekcje. 56 Arkan Małych jest podobnych do zwykłej, 52 częściowej talii kart i składa się z czterech kolorów. Każdy kolor zawiera 10 kart numerycznych oraz cztery karty dworskie. Najbardziej znaną talię kart tarota ubiegłego stulecia, talię Rider-Waite-Smith opracował Arthur Waite, zilustrowała Pamela Colman Smith, a wydał Raider w 1910 roku.

BARAN:-Baran (po łacinie „ram”) jest pierwszym znakiem zodiaku, gdyż wejście w punkt Barana wyznacza równonoc wiosenną, pierwszy dzień wiosny na półkuli północnej i rozpoczęcie nowego cyklu narodzin, wzrostu, śmierci i regeneracji.

Zaczyna się w mar/cu – Mars ze względów symbolicznych. W języku angielskim samogłoski są zamienne i w słowach mogą kryć się inne słowa. Żeby ukryć lub zakodować pewne słowa, istnieją także „przekręcone” litery – przychodzi tu na myśl „W” i „M”.

Mars jest planetą Barana, a zamieniając po prostu literę „M” powstanie słowo „WARS” [ang. wojny].

Mars jest związany z wojną i kolorem „Czerwonym”. Od 20 marca do 19 kwietnia Słońce podróżuje przez znak Barana, znak zodiaku przyporządkowany karcie Cesarz w tarocie. Baran należy do żywiołu ognia i jest rządzony przez ognistą planetę Mars (grecki bóg wojny Ares), którą z kolei reprezentuje w tarocie karta Wieża (Wielkie Arkana). Ognistym kolorem tarota są buławy (kije), symbol nowych narodzin na wiosnę. Buławy (kije) ilustrują sceny z życia codziennego odnoszące się do przedsiębiorczości, ambicji, entuzjazmu, wyzwań czy współzawodnictwa.

Równonoc wiosenna następuje, kiedy Słońce przechodzi dokładnie nad równikiem Ziemi, pozornym ruchem z południowej w stronę północnej sfery niebieskiej. W dniu równonocy mamy dokładnie tyle samo dnia, co nocy.

Poniższe dwie karty tarota są związane z Baranem. Jako odzwierciedlenie Barana używany jest głównie Cesarz, ale czasami także Wieża.

Cesarz jest trzecią karta Wielkich Arkanów w talii tarota. Podstawowe cechy określające Cesarza prawie się nie zmieniły na przestrzeni wieków. Cesarz czasami padał ofiarą cenzury Papieżycy (Kapłanki) i Papieża (Kapłana). Na przykład kiedy boloński wytwórcy kart zamienili Papieżycę (Kapłankę), Papieża (Kapłana), Cesarzową i Cesarza na czterech Maurów czy tez Turków. W talii Minchiate pierwszemu z dwóch Cesarzów przyporządkowano numer III, ponieważ z talii usunięto Papieżycę (Kapłankę).

 

10606172_10206972383086476_6423357929770682362_n

The Tower Card. 
The 16th (XVI) card of Major Arcana in the Tarot deck. 

So much to add but here is a slightly different perception:- 
A variety of explanations for the images on the card have been attempted. I feel it is a direct reference to the biblical story of the Tower of Babel, where ‘God’ destroys a tower built by mankind to reach Heaven.I see Jacobs ladder symbolism in there too. Alternatively, the Harrowing of Hell was a frequent subject in late medieval drama, and Hell could be depicted as a great gate knocked asunder by Jesus Christ. The Minchiate version of the deck may represent Adam and Eve’s expulsion from the Garden of Eden.

If anyone could add to this information to continue the thread, there will be all the more to learn. 
I’m open to answer any questions concerning Aries the sign and the 2 Major Arcana cards that go with it. 
The plan is to do Leo next and then Sagittarius.

I hope everyone’s Christmas is still running strong…

~Max Spiers

December 28, 2015

Wieża.

16sta (XVI( karta Wielkich Arkanów talii tarota

Można by wiele mówić, ale tutaj podaję trochę inna interpretację:

Wizerunek karty próbowano tłumaczyć na wiele sposobów. Mnie się wydaje, że jest to bezpośrednie nawiązanie do biblijne opowieści o Wieży Babel, gdzie Bóg niszczy wieżę zbudowana przez ludzkość w celu dostania się do nieba. Widzę także symbolikę drabiny Jakuba. Inna rzecz, że Męki Piekielne były częstym tematem późnośredniowiecznego dramatu, a Piekło mogło być przedstawiane jako wielka brama odtrącona przez Jezusa Chrystusa. Talia Minchiate może przedstawiać wypędzenie Adama i Ewy z raju.

Jeśli ktoś miałby coś do dodania do powyższych informacji by kontynuować temat, to z pewnością jest wiele do odkrycia. Jestem otwarty na wszelkie pytania dotyczące znaku Barana i towarzyszących mu dwóch kart Arkan Wielkich.

Mam w planie omówić Lwa, a potem Strzelca.

Mam nadzieje, że świętujecie wszyscy Boże Narodzenie pełną parą…

~Max Spiers

28 grudnia 2015

Leo- the Father and the Giver~ LEW – OJCIEC I DAWCA

To continue on from the last post which was Aries, the next fire sign that comes is Leo. The life giving sun that shines in the sky giving life pure life force out to anyone who will absorb it. 
The Sun Tarot Card— On July 22, the Sun enters Leo, the sign of the zodiac associated with the strength card of the tarot. Leo is the lion, an animal whose image and myth permeates Western culture. But most don’t know or associate Leo with the Namean Lion.

The Nemean lion was a vicious ‘monster in Greek mythology that lived at Nemea. (Namea being a Greek city).It was eventually killed by Hercules. It could not be killed with mortals’ weapons because its golden fur was impervious to attack. Its claws were sharper than mortals’ swords and could cut through any armour.
Leo, with its majesty and golden mane, is ruled by the Sun, associated with the tarot card of the same name.

Kontynuując wpis o Baranie, następnym znakiem żywiołu ognia jest Lew. Życiodajne Słońce świecące na niebie daję czystą siłę życiową każdemu, kto będzie chciał ją pobrać.

Karta Słońce w tarocie – 22 lipca Słońce wchodzi w znak Lwa, odpowiadającemu karcie siły. Wizerunek i mit lwa przenika kulturę Zachodu. Jednak większość nie wie lub nie łączy Lwa z Lwem Nemejskim.

Lew Nemejski to groźny potwór greckiej mitologii zamieszkujący Nemeę. (Nemea to greckie miasto). Ostatecznie został zabity przez Herkulesa. Nie można go było zabić bronią ludzką, gdyż jego złota sierść była odporna na ataki. Jego pazury były ostrzejsze niż miecze śmiertelników i przecinały każdą zbroję.

Majestatyczny Lew ze złota grzywą podlega Słońcu, kojarzonemu z karta o tej samej nazwie.

10366194_10206983722849963_4935526774646367504_n


Along with ‘The Sun’ card; The ‘Strength’ card is also associated with Leo and is symbolic of Hercules’ victory over The Namean. 
This connection between The Namean Lion and Hercules’ subsequent subduing of it,is symbolic of Leo being and representing strength in every way. 
Leo is the Father and giver.

~Max Spiers

December 30, 2015

Wraz z kartą Słońca, Moc również jest kojarzona z Lwem i symbolicznie przedstawia zwycięstwo Herkulesa nad Lwem Nemejskim.

To powiązanie między Lwem Nemejski i ujarzmieniem go przez Herkulesa jest symbolem Lwa jako przedstawiciela siły w każdej formie.

Lew jest Ojcem i dawcą.

~Max Spiers

30 grudnia 2015

Natural Cycle~ NATURALNY CYKL

Took this picture yesterday of one of my favourite tree’s. 
So many intertwined branches, and just as striking as 6 months before when it was full of blossom. 
Natural birth and death cycle.

~Max Spiers

December 31, 2015

POLISH TRANSLATION

Wczoraj zrobiłem to zdjęcie jednego z moich ulubionych drzew.

Jest tu tyle splatanych gałęzi i wygląda tak samo wspaniale jak sześć miesięcy temu w pełni rozkwitu.

Naturalny cykl narodzin i śmierci.

~Max Spiers

31 grudnia 2015

Sabian Symbols~ LEW – OJCIEC I DAWCA

The Sabian Symbols are a very interesting and unique form of divination. With definitive archetypal images like the Tarot but one card is drawn and interpreted; with parallels to The I Ching.

Symbols integrate the separate experiences of a vast number of men. They take events from the realm of the fortuitous, the unprecedented, the unique and the incomprehensible to the realm of “universals.” They may suggest an answer to a problem, perhaps until then but superficially understood.

No symbol should be considered inherently negative. Even if the image or scene presented seems full of negative implications, these should be considered as a form of teaching and thus perhaps as the via negativa which leads man to spiritual heights by forcing him to experience a violent revulsion from the depths of human misery and even degradation.

There are 360 cards in the deck :-
Aries 1-30
Taurus 1-30 etc etc until
Pisces 1-30

Each card comes with an image, a message and a caution. 
I pulled Leo 22– Here is the Caution:-

The Caution: Gossip. Messages that are not useful to anyone. “Stool pigeons”. Being determined to do something regardless of the consequences. Working until one drops.

If anyone is interested in looking into and learning more about them, I’m willing to teach what I know and do readings and interpretations.

Happy New Year!!

~Max Spiers

January 1, 2016

POLISH TRANSLATION

Symbole Sabiańskie to wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju forma wróżenia. Symbole Sabiańskie mają zdefiniowane wzorce archetypowe jak tarot, ale ciągnie się tylko jedną kartę na raz. Wykazują także podobieństwa do I Ching.

Symbole łączą osobne doświadczenia ogromnej liczby ludzi. Zawierają wydarzenia z królestwa szczęśliwości, wydarzenia nieoczekiwane, wyjątkowe, niezrozumiałe i te „uniwersalne”. Mogą sugerować rozwiązanie problemu dotychczas rozumianego tylko powierzchownie.

Żaden symbol nie jest tylko zły. Nawet jeśli obraz lub scena wydają się być pełne negatywnych implikacji, to powinny być potraktowane jako forma nauki i droga człowieka na duchowe wyżyny poprzez głębię ludzkiej niedoli, a nawet degradacji.

W talii jest 360 kart:

Baran 1-30

Byk 1-30 itd. itd. aż do

Ryb 1-30

Każda karta przedstawia jakąś scenę i opatrzona jest interpretacją.

Wyciągnąłem Lwa 22 – Oto interpretacja:

Interpretacja: Plotki. Wiadomości nie służące nikomu. „Kapuś”. Być zdeterminowanym niezależnie od konsekwencji. Praca ponad siły.

Jeśli ktoś chciałby się zapoznać i nauczyć więcej o Symbolach, to chętnie przekażę moja wiedze oraz zaoferuję sesje i interpretacje.

Szczęśliwego Nowego Roku!!

 

~Max Spiers

1 stycznia 2016

Perun- Slavic God of Thunder ~ PERUN – SŁOWIAŃSKI BÓG PIORUNÓW

Belated birthday present..!!! 
Perun— Slavic God of Thunder, hand carved, stands ten inches high. Another manifestation of Thor. 

In Slavic mythology, Perun is the highest god of the pantheon and the god of thunder and lightning. His other attributes were fire, mountains, wind, the oak, iris, eagle, firmament (in Indo-European languages, this was joined with the notion of the sky of stone,horses and carts, weapons (the hammer, axe (Axe of Perun), and arrow), and war. He was first associated with weapons made of stone and later with those of metal. Perun is the mythical smith so he is often associated with mining and metallurgy and his name seems also to be related to the ending of modern name of copper.

Im over the moon!

~Max Spiers
January 3, 2016
POLISH TRANSLATION

Spóźniony prezent urodzinowy!!!

Perun – Słowiański Bóg Piorunów, ręcznie rzeźbiony, wielkości 10 cali.

Kolejne wcielenie Thora.

W mitologii słowiańskiej jest najwyżej postawionym bogiem panteonu, jest bogiem burzy i piorunów. Jego atrybutami były także ogień, góry, wiatr, dąb, tęcza orzeł, nieboskłon (w językach indoeuropejskich był to kojarzony z połączeniem kamiennego nieba, koni i rydwanów i broni – młota, łuku topora, jak topora Peruna) i wojna. Początkowo kojarzono go z bronią wykonaną z kamienia, później z bronią zrobiona z metalu. Perun jest mitycznym kowalem, więc często wiąże się go z wydobyciem złóż i metalurgią. Jego imię wydaję się być także powiązane z końcówka nowożytnego słowa „copper” [ang. miedź].

Nie posiadam się ze szczęścia!

 

~Max Spiers

3 stycznia 2016

 

Sagittarius- The Archer~ STRZELEC – ŁUCZNIK

Sagittarius:-
November 21/22 – December 21/22. 
The third and last of the fire signs.

On November 21, the Sun begins its month-long transition through Sagittarius, the sign of the celestial archer, which is assigned primarily to the temperance card of the tarot.

Sagittarius’ ruler, the planet Jupiter, is linked to the tarot’s wheel of fortune card. The sign Sagittarius belongs to the element fire, one of the four elements of Greek philosophy.

Of the three Fire elements each is placed in a specific ‘direction’. 
Aries- Cardinal
Leo- Fixed
Sagittarius- Mutable 
Each of the sun signs is associated with one of these three, Cardinal,Fixed and Mutable. 
I will write a brief explanation of what they mean at the end.

The tarot’s fiery suit of wands depicts typical scenes from human life having to do with inspiration, enterprise, action, energy, enthusiasm, competition and achievement. All attributes associated with the ‘Fire’ element.

The Greek philosophers, beginning with Socrates, spoke of four natural virtues: prudence (i.e., wisdom, or virtuous use of the intellect), temperance (i.e., moderation and self-control, or virtuous regulation of the emotions), fortitude (i.e., courage, or virtuous effort of the human will) and justice (the result of the combined virtuous activity of the intellect, emotions and will). 
These four virtues were also called the cardinal virtues,because all other virtuous attitudes hinge on them, just as the four seasons of the year hinge on the cardinal signs of the zodiac.

Temporance Tarot Card:- The XIV (14th) major arcana card in the Tarot deck.

Strzelec:-

21/22 listopada – 21/22 grudnia

Trzeci i ostatni z ognistych znaków.

21 listopada Słońce rozpoczyna trwającą miesiąc podróż przez Strzelca, znak niebiańskiego Łucznika, wiązanego głównie z kartą Umiarkowania.

Władca Strzelca, Jupiter, jest połączony z kartą Koła Fortuny. Znak Strzelca należy do żywiołu ognia, jednego z czterech żywiołów filozofii greckiej.

Każdy z trzech pierwiastków ognia jest umieszczony w konkretnym „kierunku”.

Baran – kardynalny

Lew – stały

Strzelec – zmienny

Każdy ze znaków słonecznych jest przyporządkowany do jednego z tych trzech krzyży, do kardynalnego, stałego bądź zmiennego.

Na końcu wyjaśnię, co oznaczają.

W tarocie kije reprezentują typowe sceny z ludzkiego życia dotyczące inspiracji, przedsiębiorczości, działania, energii, entuzjazmu, współzawodnictwa i osiągnięć. Wszystko to atrybuty żywiołu ognia.

Filozofowie greccy, poczynając od Sokratesa, mówili o czterech cnotach przyrodzonych: roztropność (wiedza, odpowiednie użycie intelektu), umiarkowanie (powściągliwość, samokontrola, odpowiednie tonowanie uczuć), hart ducha (odwaga, wysiłek woli) i sprawiedliwość (rezultat połączenia odpowiedniej aktywności umysłowej, emocjonalnej i siły woli).

Te cztery cnoty były także zwane cnotami kardynalnymi, ponieważ wszystkie pozostałe cnoty sa na nich umocowane, tak jak cztery pory roku są umocowane na kardynalnych znakach zodiaku.

Umiarkowanie: 14sta (XIV) karta Wielkich Arkanów tarota

 

12509689_10207047012592167_279766662692297316_n

Temperance refers to the blending, moderation and tempering of disparate elements to achieve a balanced whole that is greater and more harmonious than the sum of its parts. The Rider-Waite-Smith temperance card (Posted below) shows a winged angel with one foot in water and the other on the Earth. 
The Sun rises in the background, and the angel is pouring a liquid from one chalice to another. All four elements (fire, earth, air and water) are harmoniously blended on the card, and the angel is mixing the contents of his two chalices in a balanced fashion.

Artists sometimes portray the Roman goddess Temperantia as standing under a rainbow, an ancient symbol of the harmonious blending of elements. The rainbow consists of seven colors, one for each visible planet of our solar system. The giant multicolored arch that appears after a rainstorm looks like a divine bow similar to the one used by the celestial archer Sagittarius. The principles of tolerance and broad-mindedness suggested by the rainbow are positive attributes of natives of the Sun sign Sagittarius.

Sagittarius is ‘Mutable’ fire.

The Wheel of Fortune Tarot Card:- The X (10th) major arcana card in the Tarot deck.

Umiarkowanie odnosi się do łączenia i łagodzenia niepowiązanych elementów, tak, by uzyskać zrównoważona całość, większą i bardziej harmonijną niż jej poszczególne składniki zsumowane osobno. W talii Rider-Waite-Smith Umiarkowanie (na obrazku) jest uskrzydlonym aniołem z jedna noga w wodzie, a drugą na Ziemi. W tle wschodzi Słońce, a anioł przelewa ciecz z jednego kielicha do drugiego. Wszystkie cztery żywioły (ogień, ziemia, powietrze i woda) zostały harmonijnie połączone w jednej karcie. Anioł miesza zawartość kielichów w zrównoważony, spokojny sposób.

Artyści przedstawiają czasami rzymską boginię Temperantię stojąca pod tęczą, starożytnym symbolem harmonijnego połączenia żywiołów. Tęcza składa się z siedmiu kolorów, po jednym na każdą widoczną planetę naszego Układu Słonecznego. Gigantyczny kolorowy łuk pojawiający się po burzy jest jak boski łuk niebiańskiego łucznika Strzelca. Zasady tolerancji i otwartości umysłu sugerowane przez tęczę są pozytywnymi atrybutami urodzonych pod słonecznym znakiem Strzelca.

Strzelec jest „zmiennym” ogniem.

Koło Fortuny: 10ta (X) karta Wielkich Arkanów tarota

 

12540642_10207047027992552_5185929849005831893_n

Jupiter, the ruler of Sagittarius, is traditionally called the greater benefic, that is, the god of luck and good fortune,and positivity. It being the biggest planet in our solar system is projected in the expansiveness and philosophical state that is Sagittarius. 
The wheel of fortune card of the tarot shows us that luck can change at any time,and that fortune is really part of a universal cycle of ups and downs. One is always the perfect reflection of the other. There is no up without down and vice versa. By linking temperance (Sagittarius) to the wheel of fortune (Jupiter), the tarot I feel is advising us to “temper” ourselves through developing the virtue of temperance so that we are better able to cope with the inevitable downturns in our fortune.

Jowisz, władca Strzelca, jest według tradycji zwany także bogiem pomyślności i dobrego losu. Będąc największą planetą w naszym Układzie Słonecznym, przenosi swoją ekspansywność i podejście filozoficzne na Strzelca.

Karta Koła Fortuny pokazuje, że pomyślność może zmienić się w każdej chwili i że los jest tak naprawdę część uniwersalnego cyklu wzlotów i upadków, które są zawsze idealnym odbiciem siebie nawzajem. Nie ma wzlotu bez upadku i na odwrót. Łącząc Umiarkowanie (Strzelec) z Kołem Fortuny (Jowisz), tarot uczy nas, by się „powściągnąć”, wykształcając w sobie cnotę umiarkowania, by lepiej poradzić sobie z nieuniknionymi niepomyślnościami losu.

12509381_10207047082033903_6244399459233252278_n

The Glyph for the planet Jupiter. 
The numbers 4 and 2 are blended.

Symbol planet Jowisz.

Wpisane w niego są cyfry 4 i 2.

12523914_10207047082073904_1044481275623207680_n

The Astrological glyph for Sagittarius, an archers pointing his arrow to the sky.

So much much more to add.. Please add as much info as possible.. I thought is was a good time to do the Sagittarius/Jupiter post on a New moon in Capricorn. 
Thank you.

~Max Spiers

January 9, 2016

Astrologiczny symbol Strzelca, łucznik celujący strzałą w niebo.

Można by jeszcze wiele dodać… Proszę, dodawajcie jak najwięcej informacji. Pomyślałem, że to dobry moment na post o nowiu w Koziorożcu.

Dziękuję

 

~Max Spiers

9 stycznia 2016

Where Truth Meets Heart.