Leo- the Father and the Giver~ LEW – OJCIEC I DAWCA

To continue on from the last post which was Aries, the next fire sign that comes is Leo. The life giving sun that shines in the sky giving life pure life force out to anyone who will absorb it. 
The Sun Tarot Card— On July 22, the Sun enters Leo, the sign of the zodiac associated with the strength card of the tarot. Leo is the lion, an animal whose image and myth permeates Western culture. But most don’t know or associate Leo with the Namean Lion.

The Nemean lion was a vicious ‘monster in Greek mythology that lived at Nemea. (Namea being a Greek city).It was eventually killed by Hercules. It could not be killed with mortals’ weapons because its golden fur was impervious to attack. Its claws were sharper than mortals’ swords and could cut through any armour.
Leo, with its majesty and golden mane, is ruled by the Sun, associated with the tarot card of the same name.

Kontynuując wpis o Baranie, następnym znakiem żywiołu ognia jest Lew. Życiodajne Słońce świecące na niebie daję czystą siłę życiową każdemu, kto będzie chciał ją pobrać.

Karta Słońce w tarocie – 22 lipca Słońce wchodzi w znak Lwa, odpowiadającemu karcie siły. Wizerunek i mit lwa przenika kulturę Zachodu. Jednak większość nie wie lub nie łączy Lwa z Lwem Nemejskim.

Lew Nemejski to groźny potwór greckiej mitologii zamieszkujący Nemeę. (Nemea to greckie miasto). Ostatecznie został zabity przez Herkulesa. Nie można go było zabić bronią ludzką, gdyż jego złota sierść była odporna na ataki. Jego pazury były ostrzejsze niż miecze śmiertelników i przecinały każdą zbroję.

Majestatyczny Lew ze złota grzywą podlega Słońcu, kojarzonemu z karta o tej samej nazwie.

10366194_10206983722849963_4935526774646367504_n


Along with ‘The Sun’ card; The ‘Strength’ card is also associated with Leo and is symbolic of Hercules’ victory over The Namean. 
This connection between The Namean Lion and Hercules’ subsequent subduing of it,is symbolic of Leo being and representing strength in every way. 
Leo is the Father and giver.

~Max Spiers

December 30, 2015

Wraz z kartą Słońca, Moc również jest kojarzona z Lwem i symbolicznie przedstawia zwycięstwo Herkulesa nad Lwem Nemejskim.

To powiązanie między Lwem Nemejski i ujarzmieniem go przez Herkulesa jest symbolem Lwa jako przedstawiciela siły w każdej formie.

Lew jest Ojcem i dawcą.

~Max Spiers

30 grudnia 2015

Natural Cycle~ NATURALNY CYKL

Took this picture yesterday of one of my favourite tree’s. 
So many intertwined branches, and just as striking as 6 months before when it was full of blossom. 
Natural birth and death cycle.

~Max Spiers

December 31, 2015

POLISH TRANSLATION

Wczoraj zrobiłem to zdjęcie jednego z moich ulubionych drzew.

Jest tu tyle splatanych gałęzi i wygląda tak samo wspaniale jak sześć miesięcy temu w pełni rozkwitu.

Naturalny cykl narodzin i śmierci.

~Max Spiers

31 grudnia 2015

Sabian Symbols~ LEW – OJCIEC I DAWCA

The Sabian Symbols are a very interesting and unique form of divination. With definitive archetypal images like the Tarot but one card is drawn and interpreted; with parallels to The I Ching.

Symbols integrate the separate experiences of a vast number of men. They take events from the realm of the fortuitous, the unprecedented, the unique and the incomprehensible to the realm of “universals.” They may suggest an answer to a problem, perhaps until then but superficially understood.

No symbol should be considered inherently negative. Even if the image or scene presented seems full of negative implications, these should be considered as a form of teaching and thus perhaps as the via negativa which leads man to spiritual heights by forcing him to experience a violent revulsion from the depths of human misery and even degradation.

There are 360 cards in the deck :-
Aries 1-30
Taurus 1-30 etc etc until
Pisces 1-30

Each card comes with an image, a message and a caution. 
I pulled Leo 22– Here is the Caution:-

The Caution: Gossip. Messages that are not useful to anyone. “Stool pigeons”. Being determined to do something regardless of the consequences. Working until one drops.

If anyone is interested in looking into and learning more about them, I’m willing to teach what I know and do readings and interpretations.

Happy New Year!!

~Max Spiers

January 1, 2016

POLISH TRANSLATION

Symbole Sabiańskie to wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju forma wróżenia. Symbole Sabiańskie mają zdefiniowane wzorce archetypowe jak tarot, ale ciągnie się tylko jedną kartę na raz. Wykazują także podobieństwa do I Ching.

Symbole łączą osobne doświadczenia ogromnej liczby ludzi. Zawierają wydarzenia z królestwa szczęśliwości, wydarzenia nieoczekiwane, wyjątkowe, niezrozumiałe i te „uniwersalne”. Mogą sugerować rozwiązanie problemu dotychczas rozumianego tylko powierzchownie.

Żaden symbol nie jest tylko zły. Nawet jeśli obraz lub scena wydają się być pełne negatywnych implikacji, to powinny być potraktowane jako forma nauki i droga człowieka na duchowe wyżyny poprzez głębię ludzkiej niedoli, a nawet degradacji.

W talii jest 360 kart:

Baran 1-30

Byk 1-30 itd. itd. aż do

Ryb 1-30

Każda karta przedstawia jakąś scenę i opatrzona jest interpretacją.

Wyciągnąłem Lwa 22 – Oto interpretacja:

Interpretacja: Plotki. Wiadomości nie służące nikomu. „Kapuś”. Być zdeterminowanym niezależnie od konsekwencji. Praca ponad siły.

Jeśli ktoś chciałby się zapoznać i nauczyć więcej o Symbolach, to chętnie przekażę moja wiedze oraz zaoferuję sesje i interpretacje.

Szczęśliwego Nowego Roku!!

 

~Max Spiers

1 stycznia 2016

Perun- Slavic God of Thunder ~ PERUN – SŁOWIAŃSKI BÓG PIORUNÓW

Belated birthday present..!!! 
Perun— Slavic God of Thunder, hand carved, stands ten inches high. Another manifestation of Thor. 

In Slavic mythology, Perun is the highest god of the pantheon and the god of thunder and lightning. His other attributes were fire, mountains, wind, the oak, iris, eagle, firmament (in Indo-European languages, this was joined with the notion of the sky of stone,horses and carts, weapons (the hammer, axe (Axe of Perun), and arrow), and war. He was first associated with weapons made of stone and later with those of metal. Perun is the mythical smith so he is often associated with mining and metallurgy and his name seems also to be related to the ending of modern name of copper.

Im over the moon!

~Max Spiers
January 3, 2016
POLISH TRANSLATION

Spóźniony prezent urodzinowy!!!

Perun – Słowiański Bóg Piorunów, ręcznie rzeźbiony, wielkości 10 cali.

Kolejne wcielenie Thora.

W mitologii słowiańskiej jest najwyżej postawionym bogiem panteonu, jest bogiem burzy i piorunów. Jego atrybutami były także ogień, góry, wiatr, dąb, tęcza orzeł, nieboskłon (w językach indoeuropejskich był to kojarzony z połączeniem kamiennego nieba, koni i rydwanów i broni – młota, łuku topora, jak topora Peruna) i wojna. Początkowo kojarzono go z bronią wykonaną z kamienia, później z bronią zrobiona z metalu. Perun jest mitycznym kowalem, więc często wiąże się go z wydobyciem złóż i metalurgią. Jego imię wydaję się być także powiązane z końcówka nowożytnego słowa „copper” [ang. miedź].

Nie posiadam się ze szczęścia!

 

~Max Spiers

3 stycznia 2016

 

Sagittarius- The Archer~ STRZELEC – ŁUCZNIK

Sagittarius:-
November 21/22 – December 21/22. 
The third and last of the fire signs.

On November 21, the Sun begins its month-long transition through Sagittarius, the sign of the celestial archer, which is assigned primarily to the temperance card of the tarot.

Sagittarius’ ruler, the planet Jupiter, is linked to the tarot’s wheel of fortune card. The sign Sagittarius belongs to the element fire, one of the four elements of Greek philosophy.

Of the three Fire elements each is placed in a specific ‘direction’. 
Aries- Cardinal
Leo- Fixed
Sagittarius- Mutable 
Each of the sun signs is associated with one of these three, Cardinal,Fixed and Mutable. 
I will write a brief explanation of what they mean at the end.

The tarot’s fiery suit of wands depicts typical scenes from human life having to do with inspiration, enterprise, action, energy, enthusiasm, competition and achievement. All attributes associated with the ‘Fire’ element.

The Greek philosophers, beginning with Socrates, spoke of four natural virtues: prudence (i.e., wisdom, or virtuous use of the intellect), temperance (i.e., moderation and self-control, or virtuous regulation of the emotions), fortitude (i.e., courage, or virtuous effort of the human will) and justice (the result of the combined virtuous activity of the intellect, emotions and will). 
These four virtues were also called the cardinal virtues,because all other virtuous attitudes hinge on them, just as the four seasons of the year hinge on the cardinal signs of the zodiac.

Temporance Tarot Card:- The XIV (14th) major arcana card in the Tarot deck.

Strzelec:-

21/22 listopada – 21/22 grudnia

Trzeci i ostatni z ognistych znaków.

21 listopada Słońce rozpoczyna trwającą miesiąc podróż przez Strzelca, znak niebiańskiego Łucznika, wiązanego głównie z kartą Umiarkowania.

Władca Strzelca, Jupiter, jest połączony z kartą Koła Fortuny. Znak Strzelca należy do żywiołu ognia, jednego z czterech żywiołów filozofii greckiej.

Każdy z trzech pierwiastków ognia jest umieszczony w konkretnym „kierunku”.

Baran – kardynalny

Lew – stały

Strzelec – zmienny

Każdy ze znaków słonecznych jest przyporządkowany do jednego z tych trzech krzyży, do kardynalnego, stałego bądź zmiennego.

Na końcu wyjaśnię, co oznaczają.

W tarocie kije reprezentują typowe sceny z ludzkiego życia dotyczące inspiracji, przedsiębiorczości, działania, energii, entuzjazmu, współzawodnictwa i osiągnięć. Wszystko to atrybuty żywiołu ognia.

Filozofowie greccy, poczynając od Sokratesa, mówili o czterech cnotach przyrodzonych: roztropność (wiedza, odpowiednie użycie intelektu), umiarkowanie (powściągliwość, samokontrola, odpowiednie tonowanie uczuć), hart ducha (odwaga, wysiłek woli) i sprawiedliwość (rezultat połączenia odpowiedniej aktywności umysłowej, emocjonalnej i siły woli).

Te cztery cnoty były także zwane cnotami kardynalnymi, ponieważ wszystkie pozostałe cnoty sa na nich umocowane, tak jak cztery pory roku są umocowane na kardynalnych znakach zodiaku.

Umiarkowanie: 14sta (XIV) karta Wielkich Arkanów tarota

 

12509689_10207047012592167_279766662692297316_n

Temperance refers to the blending, moderation and tempering of disparate elements to achieve a balanced whole that is greater and more harmonious than the sum of its parts. The Rider-Waite-Smith temperance card (Posted below) shows a winged angel with one foot in water and the other on the Earth. 
The Sun rises in the background, and the angel is pouring a liquid from one chalice to another. All four elements (fire, earth, air and water) are harmoniously blended on the card, and the angel is mixing the contents of his two chalices in a balanced fashion.

Artists sometimes portray the Roman goddess Temperantia as standing under a rainbow, an ancient symbol of the harmonious blending of elements. The rainbow consists of seven colors, one for each visible planet of our solar system. The giant multicolored arch that appears after a rainstorm looks like a divine bow similar to the one used by the celestial archer Sagittarius. The principles of tolerance and broad-mindedness suggested by the rainbow are positive attributes of natives of the Sun sign Sagittarius.

Sagittarius is ‘Mutable’ fire.

The Wheel of Fortune Tarot Card:- The X (10th) major arcana card in the Tarot deck.

Umiarkowanie odnosi się do łączenia i łagodzenia niepowiązanych elementów, tak, by uzyskać zrównoważona całość, większą i bardziej harmonijną niż jej poszczególne składniki zsumowane osobno. W talii Rider-Waite-Smith Umiarkowanie (na obrazku) jest uskrzydlonym aniołem z jedna noga w wodzie, a drugą na Ziemi. W tle wschodzi Słońce, a anioł przelewa ciecz z jednego kielicha do drugiego. Wszystkie cztery żywioły (ogień, ziemia, powietrze i woda) zostały harmonijnie połączone w jednej karcie. Anioł miesza zawartość kielichów w zrównoważony, spokojny sposób.

Artyści przedstawiają czasami rzymską boginię Temperantię stojąca pod tęczą, starożytnym symbolem harmonijnego połączenia żywiołów. Tęcza składa się z siedmiu kolorów, po jednym na każdą widoczną planetę naszego Układu Słonecznego. Gigantyczny kolorowy łuk pojawiający się po burzy jest jak boski łuk niebiańskiego łucznika Strzelca. Zasady tolerancji i otwartości umysłu sugerowane przez tęczę są pozytywnymi atrybutami urodzonych pod słonecznym znakiem Strzelca.

Strzelec jest „zmiennym” ogniem.

Koło Fortuny: 10ta (X) karta Wielkich Arkanów tarota

 

12540642_10207047027992552_5185929849005831893_n

Jupiter, the ruler of Sagittarius, is traditionally called the greater benefic, that is, the god of luck and good fortune,and positivity. It being the biggest planet in our solar system is projected in the expansiveness and philosophical state that is Sagittarius. 
The wheel of fortune card of the tarot shows us that luck can change at any time,and that fortune is really part of a universal cycle of ups and downs. One is always the perfect reflection of the other. There is no up without down and vice versa. By linking temperance (Sagittarius) to the wheel of fortune (Jupiter), the tarot I feel is advising us to “temper” ourselves through developing the virtue of temperance so that we are better able to cope with the inevitable downturns in our fortune.

Jowisz, władca Strzelca, jest według tradycji zwany także bogiem pomyślności i dobrego losu. Będąc największą planetą w naszym Układzie Słonecznym, przenosi swoją ekspansywność i podejście filozoficzne na Strzelca.

Karta Koła Fortuny pokazuje, że pomyślność może zmienić się w każdej chwili i że los jest tak naprawdę część uniwersalnego cyklu wzlotów i upadków, które są zawsze idealnym odbiciem siebie nawzajem. Nie ma wzlotu bez upadku i na odwrót. Łącząc Umiarkowanie (Strzelec) z Kołem Fortuny (Jowisz), tarot uczy nas, by się „powściągnąć”, wykształcając w sobie cnotę umiarkowania, by lepiej poradzić sobie z nieuniknionymi niepomyślnościami losu.

12509381_10207047082033903_6244399459233252278_n

The Glyph for the planet Jupiter. 
The numbers 4 and 2 are blended.

Symbol planet Jowisz.

Wpisane w niego są cyfry 4 i 2.

12523914_10207047082073904_1044481275623207680_n

The Astrological glyph for Sagittarius, an archers pointing his arrow to the sky.

So much much more to add.. Please add as much info as possible.. I thought is was a good time to do the Sagittarius/Jupiter post on a New moon in Capricorn. 
Thank you.

~Max Spiers

January 9, 2016

Astrologiczny symbol Strzelca, łucznik celujący strzałą w niebo.

Można by jeszcze wiele dodać… Proszę, dodawajcie jak najwięcej informacji. Pomyślałem, że to dobry moment na post o nowiu w Koziorożcu.

Dziękuję

 

~Max Spiers

9 stycznia 2016

Snakes and Ladders~ WĘŻE I DRABINY

I was thinking about the old Snakes and Ladders game I used to play as a kid and saw how it is really a subconscious esoteric parallel of life.

I’ve heard it called Chutes and Ladders as well but more appropriately known in the English version as Snakes and Ladders.

For where there is the upward path on the Tree of Life, there is always the downward pull as well. Each polarity exists only because the other one does; as duality vehemently persists on this 3D plane. A friend of mine some time back had a very simple dream, but now I realise just how relevant it really was. Here is the basic outline of the dream. 
In the dream he told me of a book that was being read by a man sitting at a table. It was an old history book with a thick brown paper cover with what looked like pictures showing the history of man through the ages on the front. The only problem was, that the book inside the cover was upside down. 
As I now know the history the ‘controlling consciousness’ wants us to see, has been utterly inverted in every way. 
Anything that is related to ‘The dark’ and their intentions for this planet and its people, consists of nothing more than ‘smoke and mirrors’ and double speak. Desperately hustling and scrambling, trying to pull your attention away from the unfolding agenda that’s right in your face. Everything has been literally turned upside down. 
Inverting and perverting all of true history, in the most precise way possible. In fact if you show a true skill at inverting the truth, whether it be in entertainment, science, the arts or which ever field of influence you’re in, they will reward you handsomely. Egypt was certainly the source of the first major steps towards changing and covering up humanities true origins it then continued through each empire from the Roman to the British and all in between. 
In addition I wanted to address time and their obsession with death and rebirth, to make sure you come back and do this over and over again. Just with different ‘costumes’ and slightly different roles. 
13 and the letter ‘M’ are the most common symbols used to reinforce the subconscious to keep coming back.

Understanding Time has been the key to controlling the future and setting into place the Agenda of the New World Order. Why have so many people slaved so hard to set up an agenda for a time and date so far in the future, one that they, in one lifetime, would not reap the benefits of? The answer lies in the manipulation and control of both Time and the reincarnational cycle, which, in effect, are one and the same thing.

Myślałem o starej grze w Węże i Drabiny, w którą grałem jako dziecko i w której rozpoznaję podświadome ezoteryczne porównanie do życia.

Słyszałem, że gra nosi też nazwę “Zjeżdżalnie i Drabiny”, ale odpowiedniejsza wydaje mi się „Węże i Drabiny”.

Tam, gdzie na Drzewie Życia jest droga do góry, tam jest tez zawsze droga w dół.

Wszelka biegunowość istnieje tylko dlatego, że istnieje jej przeciwieństwo, będzie istnieć dopóki będzie istnieć dualność na planie 3D.

Pewien mój przyjaciel miał kiedyś bardzo prosty sen, ale teraz widzę, jak ważny był ten sen. Oto ów sen:

We śnie opowiedział mi o książce, którą czytał mężczyzna siedzący przy stole. Była to stara książka do historii, w okładce z grubego brązowego papieru, przyozdobionego obrazkami wyglądającymi na sceny z historii ludzkości. Jedynym problemem było to, że środek książki był odwrócony do góry nogami.

Wiem, że historia, jaką „kotrolująca świadomość” chce byśmy znali, została całkowicie i w każdym sensie odwrócona.

Wszystko, co ma związek z „ciemnością” i ich intencjami wobec tej planety i jej mieszkańców, składa się tylko z „zasłon dymnych” i podwójnej mowy. Desperacka krzątanina, zgiełk i szyfrowanie, próby odciągnięcia twojej uwagi od realizującej się przed twoim nosem agendy. Wszystko zostało dosłownie postawione na głowie.

Odwracanie i wypaczanie prawdziwej historii w najbardziej precyzyjny sposób. Jeśli pokażesz prawdziwe mistrzostwo w odwracaniu prawdy, czy to w przemyśle rozrywkowym, w nauce, w sztuce, czy na jakimkolwiek innym polu twojego działania, zostaniesz sowicie wynagrodzony. Egipt był z pewnością pierwszym poważnym krokiem ku ukryciu prawdziwego pochodzenia ludzkości, a potem kontynuowano to dzieło w każdym Imperium, od Rzymskiego po Brytyjskie. Dodatkowo chciałbym zaznaczyć ich obsesję na punkcie śmierci i odrodzenia – po to, byś mógł wracać i powtarzać to w kółko. W innym „przebraniu” i nieznacznie innej roli. 13 i litera „M” to najpopularniejsze symbole używane do wzmocnienia podświadomości i ciągłego wracania.

Zrozumienie Czasu to klucz do kontrolowania przyszłości i wdrożenia agendy Nowego Porządku Świata. Dlaczego tyle ludzi niewolniczo działało nad opracowaniem agendy tak odległej w czasie przyszłym? Tak odległej, że jedno życie nie wystarczyłoby na doczekanie korzyści? Odpowiedź znajdziemy w manipulacji i kontroli zarówno Czasu, jak i cyklu reinkarnacji, które w rzeczywistości to jedno i to samo.

12507598_10207074734205190_5733997782623795711_n

The basic road the ‘AI system’ wants you to follow to make sure you give your power away and keep it maintained.

I see the ladders as Jacobs ladder leading up to higher frequencies and harmony. The snakes are their inverted cousins.

~Max Spiers

January 14, 2016

System chce, abyś podążał podstawową drogą, byś oddał swoja moc.

W drabinach widzę Drabinę Jakuba, wiodąca do wyższych częstotliwości i harmonii. Węże to ich odwróceni kuzyni.

~Max Spiers

14 lutego 2016

Astro/Tarot/Planet~ ASTRO/TAROT/PLANETA

Showing the association between Astro/Tarot/ and their planetary counterparts. 
Also masculine/yang and Feminine/yin connections.

Astrology Of the Major Arcana

(In the Tarot) – Reference List

The following is a list of astrological association or rulership to the Major Arcana cards found within the Tarot.

Card Number – Card Name – Astrological rulership

Here is an Overview:-

One – The Magician – Mercury ~ Gemini/Masculine/Yang Energy. 
Day Forces

Two – The High Priestess – The Moon ~ Feminine/Cancer/Yin Energy. 
Night Forces.

Three – The Empress – Venus ~ Taurus/Libra/Feminine/Yin Energy. 
Day Forces.

Four – The Emperor – Aries ~ Mars/ Masculine/Yang Energy. 
Day Forces.

Five – The Hierophant – Taurus ~ Venus/Feminine/Yin Energy. 
Night Forces.

Six – The Lovers – Gemini ~ Mercury/Masculine/Yang Energy. 
Day Forces.

Seven – The Chariot – Cancer ~ The Moon/Feminine/Yin Energy. 
Night Forces.

Eight – Strength – Leo ~ The Sun/Masculine/Yang Energy. 
Day Forces.

Nine – The Hermit – Virgo ~ Chiron-Mercury/ Feminine/ Yin Energy. 
Night Forces.

Ten – Wheel of Fortune – Sagittarius ~ Jupiter/Masculine/Yang Energy. 
Day Forces.

Eleven – Justice – Libra ~ Venus/Masculine/Yang Energy. 
Day Forces.

Twelve – The Hanged Man – Pisces – Neptune/ Feminine/ Yin Energy. 
Night Forces.

Thirteen – Death – Scorpio ~ Pluto/Feminine/ Yin energy. 
Night Forces.

Fourteen – Temperance – Sagittarius (as above) 
Day Forces.

Fifteen – The Devil – Capricorn ~ Saturn/Feminine/Yin Energy. 
Night Forces.

Sixteen – The Tower – Mars- Aries and Pluto. (as above) 
Night Forces.

Seventeen – The Star – Aquarius ~ Uranus/Masculine/Yang Energy. 
Day Forces.

Eighteen – The Moon – The Moon/ Pisces Feminine/Yin Energy 
Night Forces.

Nineteen – The Sun – The Sun- Masculine/Yang Energy
Day Forces.

Twenty – Judgment – Pluto ~ Scorpio/Feminine/Yin Energy. 
Night Forces.

Twenty-one – The World – Saturn ~ Capricorn/ Feminine/Yin Energy. 
Night Forces.

Twenty-two (or Zero) – The Fool – Uranus (Also Alpha and Omega — Every Card) 
Masculine/Yang Energy. 
Night and Day Forces.

~Max Spiers

January 15, 2016

POLISH TRANSLATION

Skojarzenia z astrologią, tarotem i ich odpowiednikami planetarnymi.

Także powiązania z męskim/yang i żeńskim/yin.

Astrologia Wielkich Arkanów

(W tarocie) – spis odniesień

Poniżej przytaczam listę astrologicznych skojarzeń lub przyporządkowań Arkanów Wielkich tarota.

Numer karty – Nazwa karty – Przyporządkowanie astrologiczne

Podsumowanie:-

Jeden – Mag – Merkury ~ Bliźnięta/Męska energia/yang.

Siły Dnia.

Dwa – Kapłanka – Księżyc ~ Żeńska energia/Rak/yin.

Siły Nocy

Trzy – Cesarzowa – Wenus ~ Byk/Waga/Żeńska energia/yin

Siły Dnia.

Cztery – Cesarz – Baran ~ Mars/Męska energia/yang

Siły Dnia

Pięć – Papież – Byk ~Wenus/Żeńska energia/yin

Siły Nocy.

Sześć – Kochankowie – Bliźnięta ~ Merkury/Męska energia/yang

Siły Dnia

Siedem – Rydwan – Lew ~ Księżyc/ Żeńska energia.yin

Siły Nocy.

Osiem – Moc – Lew ~ Słońce/ Męska energia/yang

Siły Dnia.

Dziewięć – Pustelnik – Panna ~ Chiron-Merkury/Żeńska energia/yin

Siły Nocy.

Dziesięć – Koło Fortuny – Strzelec ~ Jowisz/Męska energia/yang

Siły Dnia

Jedenaście – Sprawiedliwość – Waga ~ Wenus/Męska energia/yang

Siły Dnia.

Dwanaście – Wisielec – Ryby ~ Neptun/Żeńska energia/yin

Siły Nocy.

Trzynaście – Śmierć – Skorpion ~ Pluton/Żeńska energia/ yin

Siły Nocy.

Czternaście – Umiarkowanie – Strzelec (jak wyżej)

Siły Dnia.

Piętnaście – Diabeł – Koziorożec ~ Saturn/Żeńska energia/yin

Siły Nocy.

Szesnaście – Wieża – Mars – Baran I Pluto (jak wyżej).

Siły Nocy.

Siedemnaście – Gwiazda – Wodnik ~ Uran/Męska energia/yang

Siły Dnia.

Osiemnaście – Księżyc – Ryby ~ Księżyc/Żeńska energia/yin

Siły Nocy.

Dziewiętnaście – Słońce – Słońce ~ Męska energia/yang

Siły Dnia

Dwadzieścia – Sąd Ostateczny – Pluton ~ Skorpion/Żeńska energy/yin

Siły Nocy.

Dwadzieścia jeden – Świat – Saturn ~ Koziorożec/Żeńska energia/yin

Siły Nocy.

Dwadzieścia dwa (lub Zero) – Głupiec – Uran (także Alfa i Omega – każda karta)

Męska energia/yang

Siły Dnia i Nocy.

~Max Spiers

15 stycznia 2016

Kid 13~ Kid 13

Saw this today on an underground walk in town.. Some kid had an interesting idea.

~Max Spiers

January 13, 2016

POLISH TRANSLATION

„Dzisiaj zabili potwora

Wojna powinna się teraz skończyć

Ale wiem, że się nie skończy

Bo nie było potwora

Prawdziwy potwór stworzył potwora

Zatrzymajcie potwora

Wiersz

autorstwa

The Kid [ang. dzieciak]”

Dzisiaj zauważyłem to na spacerze w metrze. Jakiś dzieciak miał ciekawy pomysł.

~Max Spiers

13 stycznia 2016

 

Tree of Life~ DRZEWO ŻYCIA

If the Tree of Life is the symbolic reference to Man’s quest to return to the Higher Worlds and Creation from which he came, then the “Fall of Man” or story of Adam and Eve is the symbolic reference to that ‘fall’ from those very same Higher Dimensions that brought the planet and Man to the 3rd dimension in the first place. Now, like the character referenced from the movie The Fisher King, most of us really just want to pay the fine and go home.

In ancient times, the consciousness of those on the planet was in a higher state than before the “fall of Man”, for the planet itself existed at a fourth dimensional level or higher, having lowered itself along the Galactic spiral on the outflow of the Breath of God during the millions of years prior to that moment.

In those days, matter itself was not in as dense and as ‘concrete’ a form as we know it today. All metaphysical or esoteric doctrines mention this fact, as well as attempting to explain the descent of spirit into matter—the idea that Soul only came into the inhabitants of Earth at a certain stage in its evolution. In these earlier stages of consciousness, life also had a very different biochemical relationship with matter than it does today, and planet Earth has gone through many drastic physical and metaphysical changes since the time it was first populated by the Els.

~Max Spiers

May 22, 2016

POLISH TRANSLATION

Jeśli Drzewo Życia jest symbolicznym odniesieniem do dążenia Człowieka do Wyższych Światów i Stworzenia, skąd pochodzi, to „Upadek Człowieka” lub opowieść o Adamie i Ewie to symboliczne nawiązanie do „upadku” z wyżej wymienionych Wyższych Wymiarów, który sprowadził planetę i Człowieka do trzeciego wymiaru. Podobnie jak bohater filmu „Fisher King”, większość z nas naprawdę woli zapłacić kare i iść do domu.

W starożytnych czasach świadomość mieszkańców planety była na wyższym poziomie niż przed „upadkiem Człowieka”, gdyż sama planeta istniała na czwartym lub wyższym poziomie wymiarowości, zniżywszy się milionów lat przedtem wzdłuż galaktycznej spirali na odpływającym Oddechu Boga.

W tamtych czasach materia nie była nie była tak gęsta i „betonowa” jak ja znamy dzisiaj. Wszystkie doktryny metafizyczne i ezoteryczne zwracają uwagę na ten fakt, próbując także wyjaśnić zejście ducha do materii – teorię, według której Dusza weszła w mieszkańców Ziemi tylko w pewnym konkretnym stadium jej rozwoju. W tych wcześniejszych stadiach rozwoju świadomości życie miało zupełnie inny stosunek biochemiczny do materii niż dzisiaj. Od czasu pierwszego zaludnienia Ziemia przeszła wiele drastycznych zmian zarówno fizycznych, jak i metafizycznych.

~Max Spiers

22 maja 2016