Aries~ the Ram BARAN~RAM

To continue on from the post I did a week or so ago, I want to address the astrological fire signs. I’ll start with Aries as this is the first sign of the Zodiac, and fire is the first element; I then want to continue to Leo and then end on Sagittarius, the final fire elemental sign.

I want to combine them with their twin tarot cards and I’m going to use the most common tarot deck; The Rider-Waite-Smith deck.

The traditional tarot consists of 78 cards divided into 22 major arcana cards (greater secrets) and 56 minor arcana cards (lesser secrets). The major arcana cards depict 22 spiritual lessons in allegorical fashion. The 56 minor arcana cards are similar to a modern deck of 52 playing cards and consist of four suits containing ten pip or numbered cards plus four court cards in each suit. The most influential tarot deck of the past century, the Rider-Waite-Smith deck, was conceived by Arthur Waite, illustrated by Pamela Colman Smith and published by Rider in 1910.

ARIES:-
Aries (Latin for “ram”) is the first sign of the zodiac because zero degrees of Aries marks the Vernal Equinox, the first day of spring in the Northern Hemisphere and the start of a new cycle of birth, growth, death and regeneration. 
It begins in the month of Mar/ch– Mars,for symbolic reasons. Woven throughout the English language ‘vowels’ can be interchangeable and other words can be hidden within them. Also to hide or encode specific words you’ll find letters ‘inverted’ ‘W’ and ‘M’ come to mind. 
Mars is the ruling planet of Aries and with simple tweaking you have the word ‘WARS’.

Mars is the planet most closely aligned with war and the colour ‘Red’. From March 20 until April 19, the Sun journeys through Aries, the sign of the zodiac assigned to the emperor trump of the tarot. The sign Aries belongs to the element fire and is ruled by the fiery planet Mars (the Greek war god Ares), which is associated with the tower trump(Major Arcana) of the tarot. The tarot’s fire suit of rods or wands, symbolic of new birth at springtime, illustrates typical scenes of daily life related to enterprise, ambition, enthusiasm, challenge and competition.
The Vernal Equinox occurs when the Sun crosses directly over the Earth’s equator in its apparent motion from the Southern to the Northern Celestial Hemisphere. On the day of the Equinox there are equal hours of day and night.
The two Tarot cards below are associated with Aries. Primarily the Emperor is used as a reflection of Aries, and sometimes The Tower is as well.

The Emperor, the 3rd card of the Major Arcana cards in the Tarot deck. 
The essential features of the design for The Emperor card have changed very little through the centuries. The Emperor sometimes got caught up in the censorship placed on the Papess (The High Priestess) and the Pope (The Hierophant), as when the Bolognese card makers replaced the Papess (High Priestess), Pope (Hierophant), Empress, and Emperor with four Moors or Turks. In the Minchiate, the first of the two Emperors are assigned number III because of the removal of the Papess (High Priestess) from the deck.

W ramach kontynuacji wpisu z zeszłego tygodnia, chciałbym omówić astrologiczne znaki ogniste. Zacznę od Barana, jako od pierwszego znaku zodiaku, ogień to również pierwszy żywioł. Potem przejdę do Lwa i skończę na Strzelcu, ostatnim znaku przyporządkowanym żywiołowi ognia.

Chciałbym skojarzyć znaki z ich bliźniaczymi kartami tarota i użyje do tego najpopularniejszej talii: Raider-Waite-Smith.

Tradycyjny tarot składa się z 78 kart podzielonych na 22 Arkana Wielkie (wielkie tajemnice) i 56 Arkan Małych (małych tajemnic). Arkana Wielkie przedstawiają w alegoryczny sposób 22 duchowe lekcje. 56 Arkan Małych jest podobnych do zwykłej, 52 częściowej talii kart i składa się z czterech kolorów. Każdy kolor zawiera 10 kart numerycznych oraz cztery karty dworskie. Najbardziej znaną talię kart tarota ubiegłego stulecia, talię Rider-Waite-Smith opracował Arthur Waite, zilustrowała Pamela Colman Smith, a wydał Raider w 1910 roku.

BARAN:-Baran (po łacinie „ram”) jest pierwszym znakiem zodiaku, gdyż wejście w punkt Barana wyznacza równonoc wiosenną, pierwszy dzień wiosny na półkuli północnej i rozpoczęcie nowego cyklu narodzin, wzrostu, śmierci i regeneracji.

Zaczyna się w mar/cu – Mars ze względów symbolicznych. W języku angielskim samogłoski są zamienne i w słowach mogą kryć się inne słowa. Żeby ukryć lub zakodować pewne słowa, istnieją także „przekręcone” litery – przychodzi tu na myśl „W” i „M”.

Mars jest planetą Barana, a zamieniając po prostu literę „M” powstanie słowo „WARS” [ang. wojny].

Mars jest związany z wojną i kolorem „Czerwonym”. Od 20 marca do 19 kwietnia Słońce podróżuje przez znak Barana, znak zodiaku przyporządkowany karcie Cesarz w tarocie. Baran należy do żywiołu ognia i jest rządzony przez ognistą planetę Mars (grecki bóg wojny Ares), którą z kolei reprezentuje w tarocie karta Wieża (Wielkie Arkana). Ognistym kolorem tarota są buławy (kije), symbol nowych narodzin na wiosnę. Buławy (kije) ilustrują sceny z życia codziennego odnoszące się do przedsiębiorczości, ambicji, entuzjazmu, wyzwań czy współzawodnictwa.

Równonoc wiosenna następuje, kiedy Słońce przechodzi dokładnie nad równikiem Ziemi, pozornym ruchem z południowej w stronę północnej sfery niebieskiej. W dniu równonocy mamy dokładnie tyle samo dnia, co nocy.

Poniższe dwie karty tarota są związane z Baranem. Jako odzwierciedlenie Barana używany jest głównie Cesarz, ale czasami także Wieża.

Cesarz jest trzecią karta Wielkich Arkanów w talii tarota. Podstawowe cechy określające Cesarza prawie się nie zmieniły na przestrzeni wieków. Cesarz czasami padał ofiarą cenzury Papieżycy (Kapłanki) i Papieża (Kapłana). Na przykład kiedy boloński wytwórcy kart zamienili Papieżycę (Kapłankę), Papieża (Kapłana), Cesarzową i Cesarza na czterech Maurów czy tez Turków. W talii Minchiate pierwszemu z dwóch Cesarzów przyporządkowano numer III, ponieważ z talii usunięto Papieżycę (Kapłankę).

 

10606172_10206972383086476_6423357929770682362_n

The Tower Card. 
The 16th (XVI) card of Major Arcana in the Tarot deck. 

So much to add but here is a slightly different perception:- 
A variety of explanations for the images on the card have been attempted. I feel it is a direct reference to the biblical story of the Tower of Babel, where ‘God’ destroys a tower built by mankind to reach Heaven.I see Jacobs ladder symbolism in there too. Alternatively, the Harrowing of Hell was a frequent subject in late medieval drama, and Hell could be depicted as a great gate knocked asunder by Jesus Christ. The Minchiate version of the deck may represent Adam and Eve’s expulsion from the Garden of Eden.

If anyone could add to this information to continue the thread, there will be all the more to learn. 
I’m open to answer any questions concerning Aries the sign and the 2 Major Arcana cards that go with it. 
The plan is to do Leo next and then Sagittarius.

I hope everyone’s Christmas is still running strong…

~Max Spiers

December 28, 2015

Wieża.

16sta (XVI( karta Wielkich Arkanów talii tarota

Można by wiele mówić, ale tutaj podaję trochę inna interpretację:

Wizerunek karty próbowano tłumaczyć na wiele sposobów. Mnie się wydaje, że jest to bezpośrednie nawiązanie do biblijne opowieści o Wieży Babel, gdzie Bóg niszczy wieżę zbudowana przez ludzkość w celu dostania się do nieba. Widzę także symbolikę drabiny Jakuba. Inna rzecz, że Męki Piekielne były częstym tematem późnośredniowiecznego dramatu, a Piekło mogło być przedstawiane jako wielka brama odtrącona przez Jezusa Chrystusa. Talia Minchiate może przedstawiać wypędzenie Adama i Ewy z raju.

Jeśli ktoś miałby coś do dodania do powyższych informacji by kontynuować temat, to z pewnością jest wiele do odkrycia. Jestem otwarty na wszelkie pytania dotyczące znaku Barana i towarzyszących mu dwóch kart Arkan Wielkich.

Mam w planie omówić Lwa, a potem Strzelca.

Mam nadzieje, że świętujecie wszyscy Boże Narodzenie pełną parą…

~Max Spiers

28 grudnia 2015

2 thoughts on “Aries~ the Ram BARAN~RAM”

 1. Hi Rosette,

  I’m enjoying all Max’s writings, I don’t have FB and always felt he was special but wow, he made for a sublime writer. It’s comforting to visit this page, thank you and Max both, he may be coming from the other side now but it’s clear you’re both still building this together.

  I read that you plan to post more videos, I have catalogued all the videos I could find in chronological order. I’ve published them all at http://formaxspiers.weebly.com/interviews.html
  It will save you time, you’re welcome to just go through my list.

  If ever you need anything you think I could help with then I’ll be happy to do so, I’m not sure how much of my details are visible to you by using this form, so you can always get in touch with me at formaxspiers.weebly.com
  I’ll be supporting this site but if you’d like anything in particular published or shared on Twitter then just say the word.

  Sorry for your loss. Max won’t be forgotten, nor his message of heart and love.

  1. You are very kind Ant. Thank you for doing that. Anything to spread his positive message is great and much appreciated. And I may ask for assistance in the future. Thank you for the kind offer. <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *