February 22~ 22 lutego

Full moon in 3 degrees Virgo/The Virgin.

222 is also visually Three White Swans.

Today is a 2:22 “Master Number Day” in a nine (9) year, with a powerful full moon in Virgo. Since, in Western Numerology, “nines” disappear (when you use them to reduce a number you get the original number back), that means that today is a pure “2:22” Master number day. A similar Full Moon will not occur again until 2035, and 2035 reduces to “1” which means THAT “2:22” Master Number Full Moon is not “pure” like this one. From this vantage point, alone, today is special and very unusual.

The Sun is in Pisces which is the opposing sign to Virgo. So we have a Sun/Moon opposition.
Almost as if the celestial parents are at odds with each other at the moment.

Sun resonates Father energy.
Moon resonates Mother energy.

Unexpected unusual events will go on everywhere. I would suspect ‘they’ will pull some kind of Semiramis/Isis/Mary ritual of some kind in the main stream media to reinforce The Virgin/Virgo energy.

The mogul and ‘Shot caller’ Richard Branson (Branson/Brando and Brand all mean ‘Man of Dan’ ~ Tribe of Dan’) uses the dark mother as a sigil to power his Multiple ‘Virgin’ conglomerates.

We’re living in a dualistic frequency so anything that can be used for creation and the betterment of all, can also just as equally be inverted and used for destruction and the repression of all.

Without going into The Lost Tribe of Dan as a subject, as it’s an enormous task to undertake. I will say that as with everything on this plane there are ‘good’ and ‘bad’ within it and this goes for The Lost Tribe of Dan also.

It’s how the abilities within this particular DNA are used. Energy is neutral until ‘will’ and ‘intent’ are thrown into the mix.

Tribe of Dan just means:-
Tribe of DNA. It’s the DNA that they are tracking and looking for. This specific ‘DAN/DNA stream of consciousness which incidentally pre-dates Israel by many many thousands of years has been tracked since the beginning of all this.
Many of the T.I (Targeted Individuals~Not all) are descendants of this particular line.
I will go into this topic in more depth in the talk that I’m going to do in Warsaw. I think it’s important at this point that people understand ‘WHY’ they are targeted in the first place.

There will not be another pure 222 master number full moon like this for another 20 years.

Make the most of it, it’s very powerful on all levels.

Finalisation of projects.

~Max Spiers

February 22, 2016

POLISH TRANSLATION

Pełnia księżyca w trzecim stopniu Panny.

222 to wizualnie także Trzy Białe Łabędzie.

Dzisiaj jest 2:22, „Dzień Liczby Mistrzowskiej” z dziewiątka (9) w roku, z silną pełnią księżyca w Pannie. Zgodnie z zachodnią numerologią „dziewiątki” znikają (używa się ich do redukcji liczby, aby odzyskać podstawową liczbę), więc dzisiaj jest dzień czystej Liczby Mistrzowskiej „2:22”. Podobna pełnia będzie miała miejsce dopiero w roku 2035, a 2035 redukuje się do „1”, co oznacza, że pełnia liczby mistrzowskiej „2:22”… nie jest tak „czysta” jak ta. Dzisiejszy dzień jest szczególny i bardzo niezwykły.

Słońce jest w Rybach, które są przeciwstawnym znakiem dla Panny. Mamy więc opozycję Słońca i Księżyca.

Zupełnie jakby niebiańscy rodzicie się posprzeczali.

Słońce rezonuje z energią Ojca.

Księżyc rezonuje z energią Matki.

Nieoczekiwane, niezwykłe wydarzenia będą pojawiać się wszędzie. Przypuszczam, że w mediach głównego nurtu mogą zorganizować pewnego rodzaju rytuał Semiramidy/Izydy/Marii, żeby wzmocnić energię Panny.

„Wpływowy” potentat Richard Branson (Branson/Brado i Brand znaczy „Człowiek Dan”, „Plemię Dan”) używa ciemnej matki jako sigila zasilającego jego liczne korporacje „Virgin” [ang. dziewica].

Żyjemy w dualistycznej częstotliwości, więc wszystko, co może być użyte do kreacji i ulepszenia, może być również odwrócone i użyte do celów zniszczenia i represji.

Nie będę tu wchodził w szczegóły tematu Zaginionego Plemienia Dan, bo to ogromne przedsięwzięcie. Na tym planie wszystko ma swoją „dobrą” i „złą” stronę i dotyczy to także Zaginionego Plemienia Dan.

Tak jest wykorzystywany potencjał konkretnego DNA. Energia jest neutralna dopóki do mieszanki nie dorzuci się „woli” i „zamiaru”.

Plemię Dan oznacza:

Plemię DNA. To DNA, które śledzą i którego szukają. Ten konkretny strumień świadomości DAN/DNA, który notabene poprzedza Izrael na wiele tysięcy lat, był śledzony od samego początku.

Wiele jednostek na celowniku (nie wszystkie) są potomkami tej konkretnej linii.

Rozwinę temat w rozmowie w Warszawie. Myślę, że ważne jest, żeby ludzie zrozumieli, DLACZEGO w ogóle są na celowniku.

Tak czystej pełni Liczby Mistrzowskiej „222”nie będzie przez następne 20 lat.

Wykorzystajcie ją jak najlepiej, ma wielką moc na wielu płaszczyznach.

Finalizacja projektów

~Max Spiers

22 lutego 2016

One thought on “February 22~ 22 lutego”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *