Stop All The Clocks~ BLUES POGRZEBOWY

For Max~

12301694_10206787553145843_1443838796846969300_n

W. H. Auden, “Stop all the clocks . . .”

Stop all the clocks, cut off the telephone,
Prevent the dog from barking with a juicy bone,
Silence the pianos and with muffled drum
Bring out the coffin, let the mourners come.

Let aeroplanes circle moaning overhead
Scribbling on the sky the message He Is Dead,
Put crepe bows round the white necks of the public doves,
Let the traffic policemen wear black cotton gloves.

He was my North, my South, my East and West,
My working week and my Sunday rest,
My noon, my midnight, my talk, my song;
I thought that love would last for ever: I was wrong.

The stars are not wanted now: put out every one;
Pack up the moon and dismantle the sun;
Pour away the ocean and sweep up the wood.
For nothing now can ever come to any good.

POLISH TRANSLATION

Dla naszego kochanego Maxa~

Wystan Hugh Auden

Blues pogrzebowy

Niech staną zegary, zamilkną telefony, Dajcie psu kość, niech nie szczeka, niech śpi najedzony, Niech milczą fortepiany i w miękkiej werbli ciszy Wynieście trumnę. Niech przyjdą żałobnicy. Niech głośno łkając samolot pod chmury się wzbije I kreśli na niebie napis: „On nie żyje!” Włóżcie żałobne wstążki na białe szyje gołębi ulicznych, Policjanci na skrzyżowaniach niech noszą czarne rękawiczki. W nim miałem moją Północ, Południe, mój Zachód i Wschód, Niedzielny odpoczynek i codzienny trud, Jasność dnia i mrok nocy, moje słowa i śpiew. Miłość, myślałem, będzie trwała wiecznie: myliłem się. Nie potrzeba już gwiazd, zgaście wszystkie, do końca; Zdejmijcie z nieba księżyc i rozmontujcie słońce; Wylejcie wodę z morza, odbierzcie drzewom cień. Teraz już nigdy na nic nie przydadzą się.

Tłum. Paweł Lesisz

https://www.youtube.com/watch?v=DDXWclpGhcg

Infinite Love- NIESKOŃCZONA MIŁOŚĆ

“Not the infinite love that doesn’t differentiate or discern or judge or pretend… ‘Real’ love doesn’t separate or have hierarchy. Source love just is and is infinite and is infinitely knowing and doesn’t know how to do anything but infinitely love.” ~Max Spiers

“Nie ta miłość, która wyróżnia, sądzi i udaje. Prawdziwa miłość nie dzieli ani nie uznaje hierarchii. Prawdziwa miłość po prostu jest, jest nieskończona, jest wszechwiedząca i nie zna niczego poza nieskończoną miłością. ~Max Spiers

Heavyweight Boxing Symbolism- SYMBOLIKA BOKSU WAGI CIĘŻKIEJ

With heavyweight boxing coming back with some serious interest and desire ‘Dana White’ had to pull an ace out of his sleeve. Dana White is the CEO of the UFC, a basic no holds bared Mixed Martial Arts cooperation.

With its high Pay Per View costs (Sometimes £50 a go) in the UK and U.S. People are still willing to pay to see a Toni Susan Gooddy ‘card’ of the best fighters in the world: and I don’t blame them.

Then there was a shift almost out of the blue…

UK heavyweight boxing in the last 24 months has created hundreds of millions of dollars and some ferocious fighters and with boxers like Anthony Joshua, David Haye and others it’s caused the UK boxing scene to explode!! The punters have been screaming for a fighter like Mike Tyson to hit the screens and finally they’re prayers have been answered.

The Heavyweight boxing scene has been stagnant for a decade and not because of lack of talent; just because two Ukrainian 6’7 immovable objects called the Klitchko brothers haven’t allowed change in any way… Too strong… Too talented.

A basically unknown gypsy fighter came in and fought the younger of the two Ukranian’s and won on points. (Even though in my opinion the fight was dubious to say the least) So the scene now has some excitement to it, and boxing has had an extraordinary rebirth.

I’m a huge combat fan in all forms and I missed HW boxing a great deal, so I’m extremely excited.

To counter this… Dana White the CEO of The UFC has set up a mega fight with Brock Lesner (A monster of a fighter that draws crowds in both sports like no other)

So tonight it’s UFC 200.. Brock Lesner’s return after 5 years. He’s fighting a Maori/Samoan hard puncher. So we’ll see.

There is something very symbolic about this fight. New moon~ Dallas shooting~ Middle America Vs South Pacific.

Cheers.

This fight tonight is more symbolic that anyone is paying attention too.

~Max Spiers

July 9, 2016

POLISH TRANSLATION

W związku z tym, że boks wagi ciężkiej bardzo zyskuje na popularności, „Dan White” musiał wyciągnąć jakiegoś asa z rękawa. Dana White jest prezydentem UFC (Ultimate Fighting Championship), organizacji mieszanych sztuk walki (MMA), w której wszystkie chwyty są dozwolone.

Mimo wysokich opłat za oglądanie (czasami nawet 50£ za walkę), widzowie w Wielkiej Brytanii i USA nadal byli skłoni płacić, by zobaczyć najlepszych zawodników świata i nie dziwię się im.

A potem jak grom z jasnego nieba nastąpiła zmiana…

Boks wagi ciężkiej w Wielkiej Brytanii wygenerował na przestrzeni ostatnich 24 miesięcy setki milionów dolarów i zażartych zawodników. Bokserzy tacy jak Anthony Joshua, David Haye i inni doprowadzili środowisko bokserskie w Wielkiej Brytanii do wrzenia!! Bukmacherzy żądali zawodnika takiego jak Mike Tyson i w końcu ich modlitwy zostały wysłuchane.

Środowisko boksu wagi ciężkiej było przez ostatnia dekadę w stagnacji nie z powodu braku talentów, ale dlatego, że dwa ukraińskie, dwumetrowe obiekty nie do ruszenia zwane braćmi Kliczko nie pozwoliły na żadną zmianę… Zbyt silni… Zbyt utalentowani.

Praktycznie nieznany cygański zawodnik walczył z młodszym z braci i uzyskał punkty. (Mimo że moim zdaniem walka była co najmniej podejrzana). Tak więc w środowisku pojawiła się pewna ekscytacja i boks w niezwykły sposób odrodził się na nowo.

Jestem wielkim fanem walk w każdej formie i brakowało mi boksu wagi ciężkiej, tak więc wyjątkowo się cieszę.

Z drugiej strony… Dana White, szef UFC, zorganizował mega walkę z udziałem Brocka Lesnera (to niesamowity zawodnik, ściąga tłumy w obu sportach jak nikt inny).

Tak więc dzisiaj wieczorem jest UFC 200.. Powrót Brocka Lesnera po pięciu latach. Będzie walczył z maoryskim zawodnikiem z Samoa o mocnym uderzeniu. Zobaczymy.

W tej walce jest coś bardzo symbolicznego. Nów~strzelanina w Dallas~Ameryka Środkowa przeciw Południowemu Pacyfikowi.

Pozdrawiam.

Dzisiejsza walka jest bardziej symboliczna niż się wszystkim wydaje.

~Max Spiers

9 lipca 2016

 

Great Force- WIELKA SIŁA

Everything now is indicating that there is a great force moving upon our frequency that is little understood by the entities here and may be likened unto a storm in consciousness, blown in from the psychic sea of the Fourth Dimension, that transcends time and space and moves in from ancient times of Atlantis and into the present moment.

It is ready to be calmed, if that is allowed by the collective consciousness of entities upon this plane, or it is ready to wreak havoc if that is what it takes to complete its action.

Our inner awareness indicates that this force, this programming, is likened unto a type of linear programming that has reached through thousands of years, by which entities were polarized as programmed parts of an incredible complex and massive computer system (The AI system) wherein the script was written thousands of years ago, and historians of today are only as reporters and reviewers of that play, that dramatic epic that is now coming to its conclusion has played for aeons upon this stage called “Earth”/ HEArt. 

The parasitic consciousness that’s been draining this planet for thousands of years doesn’t even know what to do.

~Max Spiers

June 29, 2016

POLISH TRANSLATION

Wszystko wskazuje na to, że do naszej częstotliwości zbliża się wielka siła, niepojęta przez tutejsze byty. Może spowodować burzę w świadomości, która nadciągnie znad morza psyche Czwartego Wymiaru. Wykraczając poza czas i przestrzeń, nadejdzie ze starożytnych czasów Atlantydy do dnia dzisiejszego.

Jest gotowa na uspokojenie, jeśli takie będzie przyzwolenie zbiorowej świadomości bytów na tym planie. Jest także gotowa na zasianie spustoszenia, jeśli taka będzie potrzeba.

Nasza wewnętrzna świadomość wskazuje, że ta siła, ten program, jest powiązana z linearnym programowaniem trwającym tysiące lat i poprzez które byty zostały spolaryzowane niczym części niesamowicie złożonego i ogromnego systemu komputerowego (systemu Sztucznej Inteligencji). Skrypt został napisany tysiące lat temu, a dzisiejsi historycy to zaledwie reporterzy i recenzenci tej gry, tego eposu dramatycznego, który trwał eony i zbliża się do punktu kulminacyjnego na scenie zwanej „Ziemia”/”Serce”. [ang. gra słów “Earth/Heart”].

Pasożytnicza świadomość wyczerpująca tą planetę od tysiącleci nie wie nawet, co robić.

~Max Spiers

29 czerwca 2016

All of This Plane You Created- TY STWORZYŁEŚ WSZYSTKO NA TYM PLANIE

ALL OF THIS PLANE YOU CREATED. That is why reality would not be here if it weren’t for you. The animals are beloved, they have been given the breath of life through you, their creators. The flowers are beloved, for they have the infinite patterns of your beauty in them . . . all life does. And it is all because of you.

Who are you? You are the great Gods of light, the great creators of all life. You are the grand, infinite thought, magnified and lowered into creative matter. You are a piece of God, the forever thought, the infinite now,experiencing the form called humanity. You are a fraction of ‘God’ manifested as man to continue the expansion of thought into forever… And ever.

So when pondering this, the thought of the parasites that are attempting to usurp the HEArt that you live on become literally less than nothing.
So we just ‘think’ them out of existence.

That’s what we do then…

~Max Spiers

June 26, 2016

POLISH TRANSLATION

NA TYM PLANIE STWORZYŁEŚ WSZYSTKO. Czyli dlaczego nie byłoby rzeczywistości, gdyby nie wy. Zwierzęta są nam drogie, bo otrzymały oddech życia dzięki wam, ich stwórcom. Kwiaty są nam drogie, bo zawierają wzorce waszego nieskończonego piękna… Tak jak wszystko, co żyje. To wszystko dzięki wam.

Kim jesteście? Jesteś wielkimi Bogami światła, wielkimi stworzycielami życia. Jesteście wspaniałą, nieskończoną myślą, wzmocniona i obniżoną do twórczej materii. … jesteście częścią Boga, wiecznej myśli, nieskończoną teraźniejszością doświadczającą bycia człowiekiem. Jesteś odłamkiem Boga zmanifestowanym jako człowiek po to, by kontynuować ekspansję myśli w nieskończoność… Na zawsze.

Wziąwszy to pod uwagę, koncept pasożytów usiłujących uzurpować SERCE, dzięki któremu żyjesz, staje się dosłownie niczym.

Po prostu „wy-myślmy” ich z naszego istnienia.

Tak zróbmy…

~Max Spiers

26 czerwca 2016

Get What You Need- DOSTAŃ WEDŁUG POTRZEBY

…Because human desire manifest’s reality and desire comes from the subconscious. Be careful what you wish for.

Since people create with intent, all creations are a direct result of the clarity and purity of the lives of those people.

You’ll ALWAYS get what you need.

~Max Spiers
June 18, 2016
POLISH TRANSLATION

…Ponieważ ludzki umysł manifestuje rzeczywistość i pragnienie z podświadomości. Uważaj, o czym marzysz.

Ponieważ ludzie tworzą samym zamiarem, wszelkie stworzenie są bezpośrednim efektem jasności i czystości życia tych ludzi.

ZAWSZE dostaniesz to, czego potrzebujesz.

~Max Spiers

18 czerwca 2016

 

Why Do We Tolerate Manipulation and Control- DLACZEGO TOLERUJEMY MANIPULACJĘ I KONTROLĘ

Why do we continue to tolerate this manipulation and control over every aspect of our lives? Why does the media and the school system that is supposed to educate and inform us, people who are supposed to debate these ideas, surrender to their suppression? Because of the loss of our history and the grooves and patterns that have been dug in our minds and those of our forebears for untold millennia.

~Max Spiers

June 16, 2016

POLISH TRANSLATION

Dlaczego nadal tolerujemy manipulację i kontrolę każdego aspektu naszego życia? Dlaczego media i system edukacyjny, które powinny nas uczyć i informować, ludzie, którzy powinni podważać takie idee, poddają się uciskowi? Z powodu utraty naszej historii oraz bruzd i wzorców wyżłobionych w umysłach naszych i naszych przodków przez tysiąclecia spowite w mgłach milczenia.

~Max Spiers

16 czerwca 2016

Information Suppression- HAMOWANIE PRZEPŁYWU INFORMACJI

There is advanced technology that is being implemented and used in the furtherance of an unquestionably Dark agenda and goal; (Often Under the guise of New Age centres and temples) with consequences which are most certainly destructive to nearly every significant aspect of human life here on the planet and even beyond. This is, in part, due to:

…a general state of mind amongst most people which has no understanding of, respect for, and connection with nature and the earth with its multitude of life forms; it’s a state of mind which is the product of our current dehumanized, mechanistic and massively mind controlled (through every available means) existence at the hands of the worldwide covert government (Or whatever name you chose to call it) and its super hi-tech arsenal of mind manipulating technologies.
For thousands of years, many discoveries have been suppressed from the populations of the planet in order to keep them in bondage. The burning of the libraries of Alexandria is one example of how information can be suppressed. Another example would be the common technique of suppression of scientific information by alteration of the information itself.
The Iraq invasion was not about oil or money or dominance, it was about the theft of very powerful artefacts and relics that can be used to manipulate the planet; for ‘positive’ or ‘negative’ reasons.Almost all were stolen.The burning of the Alexandria libraries.

 ~Max Spiers

June 14, 2016
POLISH TRANSLATION

Istnieje zaawansowana technologia używana do rozwijania bezsprzecznie ciemnej agendy i jej celu (często pod przebraniem centrów i świątyń New Age), a konsekwencje jej użycia są destrukcyjne dla praktycznie każdego aspektu życia ludzkiego na planecie i poza nią. Wynika to po części z następującego:

…ogólny stan umysłu większości ludzi, którzy nie rozumieją natury i Ziemi z mnogością form życia, nie mają dla niej szacunku i nie mają z nią kontaktu. To stan umysłu, który jest efektem obecnej, zdehumanizowanej, mechanicznej i poddawanej masowej „mind control” (wszystkimi dostępnymi środkami) egzystencji autorstwa światowego ukrytego rządu (możesz to nazywać na różne sposoby) i ich wysoce technologicznie zaawansowanemu arsenałowi technik manipulacyjnych.

Na przestrzeni tysięcy lat wie odkryć było zatajane przed populacjami planety w celu utrzymania ich w niewoli. Pożar Biblioteki Aleksandryjskiej to przykład na ograniczanie informacji. Innym przykładem ograniczenia informacji naukowej jest manipulacja. Powodem Inwazji na Irak nie była ani ropa , ani pieniądze, ani władza. Chodziło o kradzież potężnych artefaktów i relikwii, mogących posłużyć  do manipulacji planetą w zarówno „pozytywnym”, jak i „negatywnym” celu. Prawie wszystkie zostały skradzione.Pożar Biblioteki Aleksandryjskiej.

Początek formularza

~Max Spiers

14 czerwca 2016

 

Modern Religious Energy Harvesting- NOWOCZESNE ŻNIWA ENERGII RELIGIJNEJ

TEMPLES and PLACES of WORSHIP (Warship)

Looking at modern religious energy harvesting.

Temples are places full of emotions and our religions do everything they can to build those emotions within the walls of the temples to heighten the amount of energy that can be transferred to those receiving these energies. Sin was instituted not for the purpose of giving Man a choice of whether to choose good or not, but to heighten the strongest negative emotion, that of fear, which could be then be manipulated in these temples exactly for the purpose of draining the very strong energy of this emotion.

These constructions can be almost any size (temple size or city size), as long as the essential form is honored. In a large complex, dwelling places or even a whole city can be contained in the land circles with great surrounding farms to feed the population. Our modern cities with their urban business district full of tall, glass (crystalline) spire-shaped office buildings surrounded by successive areas of industry and suburbia stay true to this Atlantean temple form and for exactly the same reasons. As the Central Business District of a city dies, so too often does the city; until that downtown center can be revitalized. Ever wonder why there has been such an emphasis over the past 20 years to revitalize the downtown areas of the large American cities?

Because human desires manifest realities, the main crystal of a temple form should be kept completely free of human desires to remain pure. Since people create with intent, all creations are a direct result of the clarity and purity of the lives of those people.

~Max Spiers

June 2, 2016

POLISH TRANSLATION

ŚWIĄTYNIE I MIEJSCA KULTU (wojny)

Przyjrzyj się nowoczesnemu zbieraniu energii religijnej.

Świątynie to miejsca pełne emocji, a nasze religie robią co mogą, aby budować te emocje wewnątrz murów świątyń i podnosić tam poziom energii, która potem jest przekazywana odbiorcom tej energii. Grzech został wprowadzony nie po to, by Człowiek miał wybór między dobrem a złem, ale po to, by wzmocnić najsilniejszą negatywną emocję, strach. Strach mógł być potem manipulowany w świątyniach w celach wykorzystania niezwykłej siły tego uczucia.

Konstrukcje mogą być dowolnego rozmiaru (wielkości świątyni lub całego miasta), pod warunkiem, że podstawowa forma jest zachowana. W dużym kompleksie mogą znajdować się domy, a nawet całe miasto wraz z otaczającymi ziemiami i gospodarstwami potrzebnymi do wykarmienia populacji. Nasze nowoczesne miasta z dzielnicami biznesowymi pełnymi strzelistych, szklanych (krystalicznych) biurowców otoczonych terenami przemysłowymi i podmiejskimi są wiernym odwzorowaniem modelu świątyni atlantydzkiej i jest tak z tych samych powodów. Kiedy Dzielnica Biznesowa w Centrum miasta obumiera, często to samo dzieje się z miastem. Jest tak, dopóki centrum nie zostanie poddane rewitalizacji. Nie zastanawialiście się nigdy, dlaczego w ostatnich 20 latach kładziono tak duży nacisk na rewitalizacje centrów dużych amerykańskich miast?

Ponieważ ludzkie pragnienia manifestują rzeczywistość, główny kryształ świątyni powinien być całkowicie wolny od ludzkich pragnień i pozostawać czysty. Ludzie tworzą intencją, a wszystkie stworzenie jest bezpośrednim skutkiem jasności i czystości życia ludzi.

 

~Max Spiers

2 czerwca 2016