Category Archives: Personal Thoughts- PRZEMYŚLENIA OSOBISTE

The Determined Ant~ For Max Spiers

A lovely blogger that goes by the name of The Determined Ant, has set up a site for Max as well, which I highly recommend.  From the “About” page, Ant states, 

End of Year Reflection~ REFLEKSJA NA KONIEC ROKU

Have an awesome Christmas Eve, or what ever celebratory name you give it or don’t give it. Either way, enjoy yourselves, be happy and give that happiness to others and create as much love as you possibly can.

So much unraveling of mysteries seems to have gone on this year and I’m proud to have the friends I do on FB. There are so many supportive, intuitive and perceptive people who have taught me so much and this experience wouldn’t be as great as it is without you; not even close.

Whatever this time of year really stands for doesn’t make any difference to how I personally feel. It’s a time to reflect back at a year gone by and learn from the experience we’ve had. Thank everything that has come into your life, no matter how you perceive it to be now. It came with the inherent intention of showing you something extraordinary profound about YOURSELF. 
Where ever you are and what ever your doing, you’re never EVER alone. You’re connection to ‘centre’ or ‘source’ is infinite and richer than we can imagine… Never forget it.

Usually around ‘Christmas’ time the ‘elite’ try and pull some trick or slip in a new law, as this time of year is the perfect diversion, with everybody rushing around and focusing on the flashing lights.
Keep your eyes wide open…

I’m grateful and I appreciate everyone on here.. There are so many special people gathering at this time, and we all made a deal we’d do this aeons and aeons ago, and we did it. 
I’m prouder to be here now, than I ever have Been. 
Thank you.

~Max Spiers

December 24, 2015

Photo- Full Moon in Cancer, above Canterbury Cathedral, with some perfect reflections.

POLISH TRANSLATION

Życzę ci wspaniałej Wigilii, czy jakkolwiek byś to święto nazwał bądź też nie nazwał. W każdym razie baw się dobrze, bądź szczęśliwy i daj szczęście innym – stwórz tyle miłości, ile tylko jesteś w stanie.

W mijającym roku było bardzo dużo odkrywania tajemnic jestem dumny z posiadania takich przyjaciół na facebooku. To wspierający, obdarzeni intuicją i dużo postrzegający ludzie, od których wiele się nauczyłem i obecne doświadczanie nie byłoby takie wspaniałe bez was, nawet w przybliżeniu.

Dla mnie osobiście nie ma znaczenia, co ten okres roku miałby rzeczywiście reprezentować. To czas na spojrzenie wstecz na mijający rok i wyciagnięcie wniosków z doświadczeń, jakie nas spotkały. Podziękuj wszystkiemu, co przyszło do twojego życia, niezależnie od tego, jak to teraz postrzegasz. Przyszło z nieodłączną intencją pokazania ci czegoś niezwykle głębokiego o tobie SAMYM.

Gdziekolwiek byś był i cokolwiek byś robił, NIGDY nie jesteś sam. Twoje połączenie z „centrum” czy „źródłem” jest nieskończone i bogatsze niż możemy to sobie wyobrazić… Nigdy o tym nie zapominaj.

Zwykle w okresie „Świąt Bożego Narodzenia”, który jest czasem odwróconej uwagi – wszyscy gorączkowo przygotowują się do świąt i są skoncentrowani na migających światełkach – „elita” próbuje przeprowadzić jakieś sztuczki, wśliznąć jakąś nową ustawę. Miej oczy szeroko otwarte.

Jestem wdzięczny i doceniam wszystkich tutaj… W tym momencie jest tylu wyjątkowych ludzi skupionych wokół mnie, a wszyscy umówiliśmy się eony temu, że tak zrobimy i zrobiliśmy.

Jestem bardziej dumny, że jestem tutaj teraz niż Byłem kiedykolwiek przedtem.

Dziękuję

~Max Spiers

24 grudnia 2015

Aries~ the Ram BARAN~RAM

To continue on from the post I did a week or so ago, I want to address the astrological fire signs. I’ll start with Aries as this is the first sign of the Zodiac, and fire is the first element; I then want to continue to Leo and then end on Sagittarius, the final fire elemental sign.

I want to combine them with their twin tarot cards and I’m going to use the most common tarot deck; The Rider-Waite-Smith deck.

The traditional tarot consists of 78 cards divided into 22 major arcana cards (greater secrets) and 56 minor arcana cards (lesser secrets). The major arcana cards depict 22 spiritual lessons in allegorical fashion. The 56 minor arcana cards are similar to a modern deck of 52 playing cards and consist of four suits containing ten pip or numbered cards plus four court cards in each suit. The most influential tarot deck of the past century, the Rider-Waite-Smith deck, was conceived by Arthur Waite, illustrated by Pamela Colman Smith and published by Rider in 1910.

ARIES:-
Aries (Latin for “ram”) is the first sign of the zodiac because zero degrees of Aries marks the Vernal Equinox, the first day of spring in the Northern Hemisphere and the start of a new cycle of birth, growth, death and regeneration. 
It begins in the month of Mar/ch– Mars,for symbolic reasons. Woven throughout the English language ‘vowels’ can be interchangeable and other words can be hidden within them. Also to hide or encode specific words you’ll find letters ‘inverted’ ‘W’ and ‘M’ come to mind. 
Mars is the ruling planet of Aries and with simple tweaking you have the word ‘WARS’.

Mars is the planet most closely aligned with war and the colour ‘Red’. From March 20 until April 19, the Sun journeys through Aries, the sign of the zodiac assigned to the emperor trump of the tarot. The sign Aries belongs to the element fire and is ruled by the fiery planet Mars (the Greek war god Ares), which is associated with the tower trump(Major Arcana) of the tarot. The tarot’s fire suit of rods or wands, symbolic of new birth at springtime, illustrates typical scenes of daily life related to enterprise, ambition, enthusiasm, challenge and competition.
The Vernal Equinox occurs when the Sun crosses directly over the Earth’s equator in its apparent motion from the Southern to the Northern Celestial Hemisphere. On the day of the Equinox there are equal hours of day and night.
The two Tarot cards below are associated with Aries. Primarily the Emperor is used as a reflection of Aries, and sometimes The Tower is as well.

The Emperor, the 3rd card of the Major Arcana cards in the Tarot deck. 
The essential features of the design for The Emperor card have changed very little through the centuries. The Emperor sometimes got caught up in the censorship placed on the Papess (The High Priestess) and the Pope (The Hierophant), as when the Bolognese card makers replaced the Papess (High Priestess), Pope (Hierophant), Empress, and Emperor with four Moors or Turks. In the Minchiate, the first of the two Emperors are assigned number III because of the removal of the Papess (High Priestess) from the deck.

W ramach kontynuacji wpisu z zeszłego tygodnia, chciałbym omówić astrologiczne znaki ogniste. Zacznę od Barana, jako od pierwszego znaku zodiaku, ogień to również pierwszy żywioł. Potem przejdę do Lwa i skończę na Strzelcu, ostatnim znaku przyporządkowanym żywiołowi ognia.

Chciałbym skojarzyć znaki z ich bliźniaczymi kartami tarota i użyje do tego najpopularniejszej talii: Raider-Waite-Smith.

Tradycyjny tarot składa się z 78 kart podzielonych na 22 Arkana Wielkie (wielkie tajemnice) i 56 Arkan Małych (małych tajemnic). Arkana Wielkie przedstawiają w alegoryczny sposób 22 duchowe lekcje. 56 Arkan Małych jest podobnych do zwykłej, 52 częściowej talii kart i składa się z czterech kolorów. Każdy kolor zawiera 10 kart numerycznych oraz cztery karty dworskie. Najbardziej znaną talię kart tarota ubiegłego stulecia, talię Rider-Waite-Smith opracował Arthur Waite, zilustrowała Pamela Colman Smith, a wydał Raider w 1910 roku.

BARAN:-Baran (po łacinie „ram”) jest pierwszym znakiem zodiaku, gdyż wejście w punkt Barana wyznacza równonoc wiosenną, pierwszy dzień wiosny na półkuli północnej i rozpoczęcie nowego cyklu narodzin, wzrostu, śmierci i regeneracji.

Zaczyna się w mar/cu – Mars ze względów symbolicznych. W języku angielskim samogłoski są zamienne i w słowach mogą kryć się inne słowa. Żeby ukryć lub zakodować pewne słowa, istnieją także „przekręcone” litery – przychodzi tu na myśl „W” i „M”.

Mars jest planetą Barana, a zamieniając po prostu literę „M” powstanie słowo „WARS” [ang. wojny].

Mars jest związany z wojną i kolorem „Czerwonym”. Od 20 marca do 19 kwietnia Słońce podróżuje przez znak Barana, znak zodiaku przyporządkowany karcie Cesarz w tarocie. Baran należy do żywiołu ognia i jest rządzony przez ognistą planetę Mars (grecki bóg wojny Ares), którą z kolei reprezentuje w tarocie karta Wieża (Wielkie Arkana). Ognistym kolorem tarota są buławy (kije), symbol nowych narodzin na wiosnę. Buławy (kije) ilustrują sceny z życia codziennego odnoszące się do przedsiębiorczości, ambicji, entuzjazmu, wyzwań czy współzawodnictwa.

Równonoc wiosenna następuje, kiedy Słońce przechodzi dokładnie nad równikiem Ziemi, pozornym ruchem z południowej w stronę północnej sfery niebieskiej. W dniu równonocy mamy dokładnie tyle samo dnia, co nocy.

Poniższe dwie karty tarota są związane z Baranem. Jako odzwierciedlenie Barana używany jest głównie Cesarz, ale czasami także Wieża.

Cesarz jest trzecią karta Wielkich Arkanów w talii tarota. Podstawowe cechy określające Cesarza prawie się nie zmieniły na przestrzeni wieków. Cesarz czasami padał ofiarą cenzury Papieżycy (Kapłanki) i Papieża (Kapłana). Na przykład kiedy boloński wytwórcy kart zamienili Papieżycę (Kapłankę), Papieża (Kapłana), Cesarzową i Cesarza na czterech Maurów czy tez Turków. W talii Minchiate pierwszemu z dwóch Cesarzów przyporządkowano numer III, ponieważ z talii usunięto Papieżycę (Kapłankę).

 

10606172_10206972383086476_6423357929770682362_n

The Tower Card. 
The 16th (XVI) card of Major Arcana in the Tarot deck. 

So much to add but here is a slightly different perception:- 
A variety of explanations for the images on the card have been attempted. I feel it is a direct reference to the biblical story of the Tower of Babel, where ‘God’ destroys a tower built by mankind to reach Heaven.I see Jacobs ladder symbolism in there too. Alternatively, the Harrowing of Hell was a frequent subject in late medieval drama, and Hell could be depicted as a great gate knocked asunder by Jesus Christ. The Minchiate version of the deck may represent Adam and Eve’s expulsion from the Garden of Eden.

If anyone could add to this information to continue the thread, there will be all the more to learn. 
I’m open to answer any questions concerning Aries the sign and the 2 Major Arcana cards that go with it. 
The plan is to do Leo next and then Sagittarius.

I hope everyone’s Christmas is still running strong…

~Max Spiers

December 28, 2015

Wieża.

16sta (XVI( karta Wielkich Arkanów talii tarota

Można by wiele mówić, ale tutaj podaję trochę inna interpretację:

Wizerunek karty próbowano tłumaczyć na wiele sposobów. Mnie się wydaje, że jest to bezpośrednie nawiązanie do biblijne opowieści o Wieży Babel, gdzie Bóg niszczy wieżę zbudowana przez ludzkość w celu dostania się do nieba. Widzę także symbolikę drabiny Jakuba. Inna rzecz, że Męki Piekielne były częstym tematem późnośredniowiecznego dramatu, a Piekło mogło być przedstawiane jako wielka brama odtrącona przez Jezusa Chrystusa. Talia Minchiate może przedstawiać wypędzenie Adama i Ewy z raju.

Jeśli ktoś miałby coś do dodania do powyższych informacji by kontynuować temat, to z pewnością jest wiele do odkrycia. Jestem otwarty na wszelkie pytania dotyczące znaku Barana i towarzyszących mu dwóch kart Arkan Wielkich.

Mam w planie omówić Lwa, a potem Strzelca.

Mam nadzieje, że świętujecie wszyscy Boże Narodzenie pełną parą…

~Max Spiers

28 grudnia 2015

Leo- the Father and the Giver~ LEW – OJCIEC I DAWCA

To continue on from the last post which was Aries, the next fire sign that comes is Leo. The life giving sun that shines in the sky giving life pure life force out to anyone who will absorb it. 
The Sun Tarot Card— On July 22, the Sun enters Leo, the sign of the zodiac associated with the strength card of the tarot. Leo is the lion, an animal whose image and myth permeates Western culture. But most don’t know or associate Leo with the Namean Lion.

The Nemean lion was a vicious ‘monster in Greek mythology that lived at Nemea. (Namea being a Greek city).It was eventually killed by Hercules. It could not be killed with mortals’ weapons because its golden fur was impervious to attack. Its claws were sharper than mortals’ swords and could cut through any armour.
Leo, with its majesty and golden mane, is ruled by the Sun, associated with the tarot card of the same name.

Kontynuując wpis o Baranie, następnym znakiem żywiołu ognia jest Lew. Życiodajne Słońce świecące na niebie daję czystą siłę życiową każdemu, kto będzie chciał ją pobrać.

Karta Słońce w tarocie – 22 lipca Słońce wchodzi w znak Lwa, odpowiadającemu karcie siły. Wizerunek i mit lwa przenika kulturę Zachodu. Jednak większość nie wie lub nie łączy Lwa z Lwem Nemejskim.

Lew Nemejski to groźny potwór greckiej mitologii zamieszkujący Nemeę. (Nemea to greckie miasto). Ostatecznie został zabity przez Herkulesa. Nie można go było zabić bronią ludzką, gdyż jego złota sierść była odporna na ataki. Jego pazury były ostrzejsze niż miecze śmiertelników i przecinały każdą zbroję.

Majestatyczny Lew ze złota grzywą podlega Słońcu, kojarzonemu z karta o tej samej nazwie.

10366194_10206983722849963_4935526774646367504_n


Along with ‘The Sun’ card; The ‘Strength’ card is also associated with Leo and is symbolic of Hercules’ victory over The Namean. 
This connection between The Namean Lion and Hercules’ subsequent subduing of it,is symbolic of Leo being and representing strength in every way. 
Leo is the Father and giver.

~Max Spiers

December 30, 2015

Wraz z kartą Słońca, Moc również jest kojarzona z Lwem i symbolicznie przedstawia zwycięstwo Herkulesa nad Lwem Nemejskim.

To powiązanie między Lwem Nemejski i ujarzmieniem go przez Herkulesa jest symbolem Lwa jako przedstawiciela siły w każdej formie.

Lew jest Ojcem i dawcą.

~Max Spiers

30 grudnia 2015

Natural Cycle~ NATURALNY CYKL

Took this picture yesterday of one of my favourite tree’s. 
So many intertwined branches, and just as striking as 6 months before when it was full of blossom. 
Natural birth and death cycle.

~Max Spiers

December 31, 2015

POLISH TRANSLATION

Wczoraj zrobiłem to zdjęcie jednego z moich ulubionych drzew.

Jest tu tyle splatanych gałęzi i wygląda tak samo wspaniale jak sześć miesięcy temu w pełni rozkwitu.

Naturalny cykl narodzin i śmierci.

~Max Spiers

31 grudnia 2015

Sabian Symbols~ LEW – OJCIEC I DAWCA

The Sabian Symbols are a very interesting and unique form of divination. With definitive archetypal images like the Tarot but one card is drawn and interpreted; with parallels to The I Ching.

Symbols integrate the separate experiences of a vast number of men. They take events from the realm of the fortuitous, the unprecedented, the unique and the incomprehensible to the realm of “universals.” They may suggest an answer to a problem, perhaps until then but superficially understood.

No symbol should be considered inherently negative. Even if the image or scene presented seems full of negative implications, these should be considered as a form of teaching and thus perhaps as the via negativa which leads man to spiritual heights by forcing him to experience a violent revulsion from the depths of human misery and even degradation.

There are 360 cards in the deck :-
Aries 1-30
Taurus 1-30 etc etc until
Pisces 1-30

Each card comes with an image, a message and a caution. 
I pulled Leo 22– Here is the Caution:-

The Caution: Gossip. Messages that are not useful to anyone. “Stool pigeons”. Being determined to do something regardless of the consequences. Working until one drops.

If anyone is interested in looking into and learning more about them, I’m willing to teach what I know and do readings and interpretations.

Happy New Year!!

~Max Spiers

January 1, 2016

POLISH TRANSLATION

Symbole Sabiańskie to wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju forma wróżenia. Symbole Sabiańskie mają zdefiniowane wzorce archetypowe jak tarot, ale ciągnie się tylko jedną kartę na raz. Wykazują także podobieństwa do I Ching.

Symbole łączą osobne doświadczenia ogromnej liczby ludzi. Zawierają wydarzenia z królestwa szczęśliwości, wydarzenia nieoczekiwane, wyjątkowe, niezrozumiałe i te „uniwersalne”. Mogą sugerować rozwiązanie problemu dotychczas rozumianego tylko powierzchownie.

Żaden symbol nie jest tylko zły. Nawet jeśli obraz lub scena wydają się być pełne negatywnych implikacji, to powinny być potraktowane jako forma nauki i droga człowieka na duchowe wyżyny poprzez głębię ludzkiej niedoli, a nawet degradacji.

W talii jest 360 kart:

Baran 1-30

Byk 1-30 itd. itd. aż do

Ryb 1-30

Każda karta przedstawia jakąś scenę i opatrzona jest interpretacją.

Wyciągnąłem Lwa 22 – Oto interpretacja:

Interpretacja: Plotki. Wiadomości nie służące nikomu. „Kapuś”. Być zdeterminowanym niezależnie od konsekwencji. Praca ponad siły.

Jeśli ktoś chciałby się zapoznać i nauczyć więcej o Symbolach, to chętnie przekażę moja wiedze oraz zaoferuję sesje i interpretacje.

Szczęśliwego Nowego Roku!!

 

~Max Spiers

1 stycznia 2016

Perun- Slavic God of Thunder ~ PERUN – SŁOWIAŃSKI BÓG PIORUNÓW

Belated birthday present..!!! 
Perun— Slavic God of Thunder, hand carved, stands ten inches high. Another manifestation of Thor. 

In Slavic mythology, Perun is the highest god of the pantheon and the god of thunder and lightning. His other attributes were fire, mountains, wind, the oak, iris, eagle, firmament (in Indo-European languages, this was joined with the notion of the sky of stone,horses and carts, weapons (the hammer, axe (Axe of Perun), and arrow), and war. He was first associated with weapons made of stone and later with those of metal. Perun is the mythical smith so he is often associated with mining and metallurgy and his name seems also to be related to the ending of modern name of copper.

Im over the moon!

~Max Spiers
January 3, 2016
POLISH TRANSLATION

Spóźniony prezent urodzinowy!!!

Perun – Słowiański Bóg Piorunów, ręcznie rzeźbiony, wielkości 10 cali.

Kolejne wcielenie Thora.

W mitologii słowiańskiej jest najwyżej postawionym bogiem panteonu, jest bogiem burzy i piorunów. Jego atrybutami były także ogień, góry, wiatr, dąb, tęcza orzeł, nieboskłon (w językach indoeuropejskich był to kojarzony z połączeniem kamiennego nieba, koni i rydwanów i broni – młota, łuku topora, jak topora Peruna) i wojna. Początkowo kojarzono go z bronią wykonaną z kamienia, później z bronią zrobiona z metalu. Perun jest mitycznym kowalem, więc często wiąże się go z wydobyciem złóż i metalurgią. Jego imię wydaję się być także powiązane z końcówka nowożytnego słowa „copper” [ang. miedź].

Nie posiadam się ze szczęścia!

 

~Max Spiers

3 stycznia 2016